Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH- Otwarcie sezonu wodniackiego

zobacz wszystkie aktualności

Ogłoszenie w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert
realizacji zadania promocyjnego

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH

I. Cel konkursu.
Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie realizacji zadania pn. „Otwarcie sezonu wodniackiego na Noteci’ 2017.”
W konkursie mogą startować członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Wygra oferta, w której zagwarantowana zostanie realizacja zadania „Otwarcie sezonu wodniackiego na Noteci” w sposób gwarantujący promocję Związku oraz podejmowanych przez Związek działań poprzez organizację ciekawego wydarzenia turystycznego na nabrzeżu Noteci z uwzględnieniem udziału szerokiej rzeszy mieszkańców, turystów oraz branży wodniackiej.

Tytuł zadania:
Organizacja otwarcia sezonu wodniackiego na Noteci’ 2017.

Kwota przewidywana na wsparcie realizacji zadania: 10 tys. zł.

II. Szczegółowy opis zadania:
Organizacja na terenie województwa lubuskiego, wielkopolskiego lub kujawsko- pomorskiego jednodniowego (w sobotę lub niedzielę, w okresie od 22.04.2017 roku do 28.05.2017 roku) wydarzenia plenerowego:
1. będącego oficjalnym otwarciem sezonu wodnego na Noteci,
2. promującego Noteć i projektowaną Międzynarodową Drogę Wodną E 70,
3. integrującego miłośników turystyki wodnej (w szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wodnej,
4. promującego walory turystyczne gmin członkowskich Związku oraz powiatów wspierających działalność Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Strzelecko- Drezdenecki,
5. promującego bezpieczne zachowania nad wodą,
6. zwracającego uwagę uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek i znaczenia rzek w ekosystemie.

Zadanie powinno składać się z części obejmujących atrakcje:
1. na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy etc.),
2. na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego / krótkie rejsy statkiem etc.).

 

III. Miejsce realizacji zadania:
Miejscowość położona w jednej z gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (lub na obszarze powiatu wspierającego działalność Związku) nad Notecią, tj.: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Pakość , Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Strzelecko- Drezdenecki

IV. Dodatkowe informacje:
1. W składanej ofercie należy wskazać dokładne miejsce realizacji zadania, w tym ew. szlak/trasę, na której realizowane będzie zadanie.
Niewskazanie w ofercie dokładnego miejsca realizacji zadania będzie traktowane jako brak formalny.
2. Oferta powinna zawierać szacunkową liczbę uczestników, która będzie mogła skorzystać z proponowanych atrakcji
Niewskazanie w ofercie liczby uczestników imprezy będzie traktowane jako brak formalny.
3. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz ubezpieczenie imprezy ponosi wybrany oferent.

W ramach zadania należy przewidzieć promocję imprezy, w tym plakaty (konieczne stosowanie loga Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na wszystkich materiałach promocyjnych), promocja na stronach www , mediach społecznościowych. Treść i projekt graficzny musi zostać skonsultowana i ostatecznie zaakceptowana przez Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

Uwaga:
Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. w wyniku pobierania wpłat i opłat od adresatów, sprzedaży biletów wstępu, czy sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych).

Po zakończeniu zadania konieczne jest jego rozliczenie, w formie przedstawienia sprawozdania opisowego oraz rozliczenia finansowego dokumentującego wysokość i rodzaj poniesionych kosztów.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Merytoryczne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) potencjał promocyjny,
2) przewidywana liczba odbiorców zadania,
3) rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, oraz grup adresatów,
4) zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,
5) oferta adresowana do dzieci i młodzieży i/lub osób z niepełnosprawnościami
i/lub osób starszych.
2. Finansowe (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
2) dodatkowy udział własny wkładu oferenta- gminy biorącej udział w konkursie.
3. Organizacyjne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) proponowana jakość wykonania zadania,
2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania /np. baza, lokal, sprzęt pływający, proponowane materiały promocyjne oraz sposobu promocji zadania/,

Uwaga:
1) Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.
2) Transakcje finansowe będą realizowane bezgotówkowo w formie przelewu.

VI. Wymagane dokumenty.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi opisane w konkursie.
Oferta powinna być spójna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie opublikowana:
1) na stronie internetowej www.rzekanotec.pl
2) zostanie przesłana wszystkim oferentom- gminom biorącym udział w konkursie.

Po zakończeniu realizacji zadania oferent- gmina realizująca zadanie zobowiązana jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania- daty otwarcia sezonu wodniackiego.
Sprawozdanie końcowe musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami finansowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Koszty winny zostać ustalone w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową, faktycznie poniesione i udokumentowane:
a) koszty merytoryczne,
b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: koszty bezpośrednio związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,
c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
koszty bezpośrednio związane z:
zakupem niezbędnych narzędzi i urządzeń (lub ich części) oraz innych
przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
promocją realizowanego zadania publicznego.

Uwaga:
Ocena kwalifikowalności kosztów zaproponowanych w ofercie i wykazanych w sprawozdaniu zostanie dokonana przez komisję konkursową.
O uznaniu kwalifikowalności poniesionych kosztów będzie decydować w szczególności:
uwzględnienie kosztu w budżecie projektu,
zasadność poniesienia wydatku.
Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty związane z:
- wynajmem jednostek pływających na czas imprezy,
- wykonaniem projektu i wydruku plakatów,
- zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów,
- wykonaniem materiałów drukowanych- ulotki promocyjne, mapki, gadżety z logo Związku,
- wynajmem sceny,
- organizacją koncertu lub innych występów artystycznych podczas imprezy,
- organizacją stoisk gastronomicznych.

VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Adres, pod którym należy składać oferty.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń.
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 03 marca 2017 roku.
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Biura Związku.

VIII. Kontakt.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Związku w godz. 8.00-15.00 pod numerem tel. 67 2531515.

Dodatkowe informacje.
Złożenie oferty w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia.

/-/Marek Tchórzka
Prezes Zarządu Związku