Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH

zobacz wszystkie aktualności
 
KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH z siedzibą w Nakle nad Notecią
 
Ogłoszenie w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert
realizacji zadania pn. ŚWIĘTO NOTECI 2019
 
 
I. Cel konkursu.
Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie realizacji czwartej edycji zadania, pn. „ŚWIĘTO NOTECI 2019.” 
W konkursie ofert mogą startować członkowie zwyczajni, wspierający, honorowy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwanego dalej Związkiem. Wygra oferta, w której zagwarantowana zostanie realizacja zadania pn. „ŚWIĘTO NOTECI 2019” w sposób gwarantujący promocję całego Związku oraz podejmowanych przez Związek działań poprzez organizację ciekawego wydarzenia na rzecz promocji Szlaku Noteci z uwzględnieniem udziału szerokiej rzeszy mieszkańców, turystów oraz branży wodniackiej. Jednocześnie informuje sie, że na okres dwóch lat wyklucza się z udziału w konkursie tych oferentów, którzy w latach poprzednich byli organizatorami "Święta Noteci" przy dofinansowaniu  z budżetu Związku, tj.:
Powiat Nakielski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią - "Święto Noteci 2016"
Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury w Santoku - "Święto Noteci 2017"
Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. - "Święto Noteci 2018"   
 
 
Tytuł zadania:
ŚWIĘTO NOTECI 2019
 
Kwota przewidywana na wsparcie realizacji zadania: 5 tys. zł (brutto)
 
II. Szczegółowy opis zadania:
Organizacja jednodniowego wydarzenia plenerowego na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ( miasta i gminy nadnoteckie położone w województwach: lubuskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie ). Termin proponowany wydarzenia w trakcie sezonu wodniackiego na śródlądziu: sobota lub niedziela w terminie sugerowanym od 1 maja do 30 września 2019 r.,
1.    będącego oficjalnym świętem wodniackim w regionie Doliny Noteci,
2.    promującego Noteć i odcinek polski Międzynarodowej Drogi Wodnej E70,
3.    integrującego miłośników turystyki wodnej (w szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wodnej,
4. promującego walory turystyczne obszaru działania oraz aktywność wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią.
5.    promującego bezpieczne zachowania nad wodą,
6.  zwracającego uwagę uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek   i znaczenia rzek w ekosystemie.
 
Zadanie powinno składać się z części obejmujących atrakcje:
1. na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy etc.),
2. na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego / krótkie rejsy statkiem etc.).
 
 
III. Miejsce realizacji zadania:
Miejscowość położona w regionie Doliny Noteci- obszar oddziaływania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Zespół Szkół ŻeglugiŚródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Krajny i Pałuk w Nakle nad Notecią.
 
IV. Dodatkowe informacje:
1. W składanej ofercie należy wskazać dokładne miejsce realizacji zadania, w tym ew. szlak/trasę, na której realizowane będzie zadanie.
Niewskazanie w ofercie dokładnego miejsca realizacji zadania będzie traktowane jako brak formalny.
2. Oferta powinna zawierać szacunkową liczbę uczestników, która będzie mogła skorzystać z proponowanych atrakcji
Niewskazanie w ofercie liczby uczestników imprezy będzie traktowane jako brak formalny.
3. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz ubezpieczenie imprezy ponosi wybrany oferent.
 
W ramach zadania należy przewidzieć promocję imprezy, w tym plakaty (konieczne stosowanie symboliki, logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na wszystkich materiałach promocyjnych), promocja na stronach www oraz w mediach społecznościowych. Treść i projekt graficzny należy skonsultować przed wydrukiem i uzyskać akceptację za pośrednictwem Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
 
 
 
 
Uwaga:
Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. w wyniku pobierania wpłat i opłat od adresatów, sprzedaży biletów wstępu, czy sprzedaży materiałów promocyjno-informacyjnych).
 
Po zakończeniu zadania konieczne jest jego rozliczenie, w formie przedstawienia sprawozdania opisowego oraz rozliczenia finansowego dokumentującego wysokość i rodzaj poniesionych kosztów.
 
V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Merytoryczne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) potencjał promocyjny,
2) przewidywana liczba odbiorców zadania,
3) rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, oraz grup adresatów,
4) zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,
5) oferta adresowana do dzieci i młodzieży i/lub osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych.
2. Finansowe (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
2) dodatkowy udział własny wkładu oferenta- gminy biorącej udział w konkursie.
3. Organizacyjne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) proponowana jakość wykonania zadania,
2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania /np. baza, lokal, sprzęt pływający, proponowane materiały promocyjne oraz sposobu promocji zadania/,
 
Uwaga:
1) Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.
2) Transakcje finansowe będą realizowane bezgotówkowo w formie przelewu.
 
VI. Wymagane dokumenty.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi opisane w konkursie.
Oferta powinna być spójna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 
Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie opublikowana:
1) na stronie internetowej www.rzekanotec.pl
2) zostanie przesłana w formie elektronicznej wszystkim oferentom biorącym udział w konkursie.
 
Po zakończeniu realizacji zadania oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania- daty organizacji wydarzenia w sezonie wodniackim.
Sprawozdanie końcowe musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami finansowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.
 
Koszty winny zostać ustalone w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową, faktycznie poniesione i udokumentowane:
a) koszty merytoryczne,
b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: koszty bezpośrednio związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,
c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
koszty bezpośrednio związane z:
- zakupem niezbędnych narzędzi i urządzeń (lub ich części) oraz innych przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
- promocją realizowanego zadania publicznego.
 
Uwaga:
Ocena kwalifikowalności kosztów zaproponowanych w ofercie i wykazanych w sprawozdaniu zostanie dokonana przez komisję konkursową lub Zarząd ZMiGN.
O uznaniu kwalifikowalności poniesionych kosztów będzie decydować w szczególności:
- uwzględnienie kosztu w budżecie projektu,
- zasadność poniesienia wydatku.
Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty związane z:
- wynajmem jednostek pływających na czas imprezy,
- wykonaniem projektu i wydruku plakatów,
- zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów,
- wykonaniem materiałów drukowanych- ulotki promocyjne, mapki, gadżety z logo   Związku,
- wynajmem sceny,
- organizacją koncertu lub innych występów artystycznych podczas imprezy,
- organizacją stoisk gastronomicznych.
 
VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Adres, pod którym należy składać oferty.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres:
Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń.
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 roku do godz. 16.00 ( biuro nr 12 )
O przyjęciu oferty decyduje data wpływu ofertydo Biura Związku.
 
VIII. Kontakt.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Związku w godz. 7.30 -15.30 pod numerem  tel. 67 2531515.
 
Dodatkowe informacje.
Złożenie oferty w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności na www.rzekanotec.pl .
 
     Prezes Zarządu Związku
      /-/ Sławomir Napierała  

Pliki do pobrania: