Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Informacje z RZGW Poznań

zobacz wszystkie aktualności

Opublikowanie aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Informujemy, że proces legislacyjny dotyczący aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry został zakończony. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2016 r. poz. 1967.
Opracowywany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Plan, zgodnie z  art. 113 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami będącym narzędziem do osiągania celów środowiskowych nałożonych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramową Dyrektywę Wodną. Wskazane cele to osiągnięcie, bądź utrzymanie dobrego stanu wód.
Plan gospodarowania wodami (PGW) ma wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę. PGW uwzględnia się w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym, np. w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województw, wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, czy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Plan gospodarowania wodami nie stoi w sprzeczności z realizacją przedsięwzięć mogących wpłynąć na pogorszenie stanu wód, o ile projekty te są wynikiem działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz służą nadrzędnemu interesowi społecznemu.
 
 
Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju
 
Ważnym elementem aktualizacji Planu gospodarowania wodami jest podsumowanie aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK), który określa działania podstawowe i uzupełniające zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Również ten dokument zaliczany jest do podstawowych narzędzi planistycznych w gospodarowaniu wodami, wymienionych w art. 113 ustawy Prawo wodne i podlegał półrocznym konsultacjom społecznym (od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r.) wraz z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Podsumowanie Programu zostało zawarte w aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – w rozdziale 7, w którym przedstawiono katalog działań krajowych wraz z harmonogramem ich realizacji. Ponadto w tabeli nr 66 przedstawiono wykaz działań podstawowych, a w tabeli nr 67 wykaz działań uzupełniających, wskazanych do wdrożenia na obszarze dorzecza Odry i przypisanych do jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych w podziale na kategorie:
1) gospodarka komunalna,
2) kształtowanie stosunków wodnych oraz ochrona ekosystemów od wód zależnych (w tym morfologia i zachowanie ciągłości biologicznej cieków),
3) działania kontrolne,
4) działania organizacyjno-prawne i edukacyjne,
5) monitoring,
6) rolnictwo,
7) przemysł,
8) rekultywacja.
Szczegółowy opis działań zarówno podstawowych, jak również uzupełniających wymaganych do realizacji podany jest w załączniku nr 9 do aPWŚK. Przedmiotowy załącznik stanowi bazę danych w postaci aplikacji MS Access, która jest zbiorem kart informacyjnych o poszczególnych jednolitych częściach wód. Każda karta zawiera szczegółowy opis zadań, w tym zakres rzeczowy zadania oraz termin realizacji. Dodatkowo na karcie wskazana jest jednostka odpowiedzialna za realizację działania np. gmina, właściciel, państwowy powiatowy inspektor sanitarny, dyrektor RZGW itp. Dla przykładu w jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie Samica Stęszewska należy wykonać, w terminie do końca 2018 r., działanie podstawowe z kategorii gospodarka komunalna o nazwie „budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Stęszew”, której zakres rzeczowy obejmuje budowę 9,4  km sieci kanalizacyjnej, natomiast jednostką odpowiedzialną za realizację zadania jest Gmina Stęszew. Dla tej samej jednolitej części wód innym działaniem podstawowym z kategorii gospodarka komunalna jest zadanie o nazwie „regularny wywóz nieczystości płynnych”, za które odpowiedzialny jest właściciel bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe.
Ostatecznie przyjęty dokument wraz załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
 
 
Kampania informacyjna dotycząca aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju
 
Biorąc pod uwagę istotność, złożony charakter działań na rzecz gospodarowania wodami oraz dużą ilość podmiotów wskazanych do ich realizacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje przeprowadzić kampanię informacyjną na temat zakresu działań podstawowych i uzupełniających wymienionych w aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). Tym samym adresatami kampanii, prowadzonej na obszarze regionu wodnego Warty, będą użytkownicy wód oraz jednostki administracji związane z gospodarką wodną m.in. gminy, powiaty, administratorzy cieków, właściciele urządzeń wodnych i inni. W ramach kampanii prowadzona będzie strona internetowa poświęcona zagadnieniom aPWŚK, organizowane będą spotkania informacyjne, a do gmin zostaną przekazane karty informacyjne zawierające szczegółowe dane nt. działań podstawowych i uzupełniających wymaganych do realizacji (celem osiągnięcia założonych celów środowiskowych) wraz z zobrazowaniem granic jednolitych części wód.
Ze względu na wielkość regionu wodnego Warty, którego obszar obejmuje ok. 55 tyś. km2 (częściowo 8 województw) kampania prowadzona będzie dwu-etapowo na przestrzeni lat: 2017-2018.
O szczegółach przedsięwzięcia będą Państwo informowani na bieżąco w trakcie trwania całego projektu. Tym samym już zachęcamy do zapoznawania się z wyżej wymienionymi dokumentami planistycznymi: aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry oraz aktualizacją Programu wodno-środowiskowego kraju.

Opracowanie:
Wydział ds. Konsultacji Społecznych
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu