Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Zarząd ZMiGN obradował 18 marca 2021 r., online

zobacz wszystkie aktualności

 Posiedzenie Zarządu poprowadził Prezes Zarządu Związku Sławomir Napierała- Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. W obradach udział wzięło 6 członków Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: v-ce Prezes Zarządu Andrzej Tadla - Burmistrz Czarnkowa, sekretarz Zarządu Wojciech Oskwarek- Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka, skarbnik Zarządu Rafał Sroka - Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego oraz członkowie zarządu Bartosz Niezborała- Wójt Gminy Drawsko i Andrzej Wiśniewski- Sekretarz Gminy Zwierzyn. Formę online spotkań Zarządu wymusza aktualna sytuacja dotycząca trwającej pandemii SARS- CoV- 2. W organizację spotkania online Zarządu angażowani są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pod kierunkiem Emilii Cybulskiej Dyrektor Wydziału Organizacyjnego oraz pracownicy Biura, dyrektor Hanna Forbrich i główny księgowy Jolanta Maślanka. Obrady odbyły się bez udziału gości.


Podczas minionych obrad przedstawiona została informacja nt. odbytej w dniu 05.03.2021 r. kontroli finansowo- merytorycznej podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Wieleniu. Gospodarzem spotkania była Burmistrz Wielenia- Elżbieta Rybarczyk, zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Komisja Rewizyjna obradowała w dwuosobowym składzie, wiceprzewodnicząca i sekretarz komisji Burmistrz Pakości- Zygmunt Groń. W spotkaniu uczestniczył Insp. ds. oświaty, kultury i promocji Gminy Pakość- Mariusz Jarzynowski. Zgodnie z obowiązującym Statutem stowarzyszenia oraz regulaminem pracy Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym pod względem finansowo- księgowym. Kontrolę za rok 2020 przeprowadzono pod względem formalnym i merytorycznym, podejmując na zakończenie obrad Stanowisko w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2020, które zostanie przedstawione pod obrady XXXIX WZC Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (30.03.2021r.). Aktualne rozliczenia finansowe, stan środków bieżących,  przedstawiła Gł. Księgowa Związku Jolanta Maślanka. Ponadto przedstawiła wyjaśnienia do projektu uchwały pod obrady marcowego Walnego Zebrania w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2020 na pokrycie straty z lat ubiegłych, a pozostałą część zysku proponuje się zostawić do rozliczenia w późniejszym okresie.
 
Dyrektor Biura Związku przedstawiła harmonogram prac przygotowany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner dot. opracowania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zgodnie z zawartą Umową Nr 1/2021 z dnia 15.02.2021r. Prezes Zarządu zaznaczył, że w dobie pandemii terminy mogą ulec zmianie. Szczególnie etap spotkań, wizyt i konsultacji społecznych może być zagrożony. Harmonogram przewiduje dwa etapy, z płatnością 50% dla Wykonawcy Strategii na zakończenie I etapu (30.06.2021 r.) oraz na zakończenie II etapu (29.10.2021 r.). Opracowanie będzie sprawozdawane podczas Zarządów i prezentowane Delegatom Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ jest to zadanie priorytetowe w przyjętym planie pracy na rok 2021. Zaplanowano prezentację harmonogramu prac, metod współpracy z samorządami nadnoteckimi oraz przygotowanie do konsultacji społecznych w związku z realizacją zadania: opracowanie Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn na zlecenie Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" z siedzibą w Nakle nad Notecią. Wystawiony został List uwierzytelniający z dnia 24.02.2021 r. dla SWIG Delta Partner, w którym Zarząd Związku prosi wszystkich członków organizacji o życzliwą współpracę i udzielenie Wykonawcy "Strategii" niezbędnych informacji w ramach procesu badawczego. 

Prezes Zarządu Związku objął patronatem honorowym V Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych, na wniosek Dyrektora Instytutu Geografii UKW w Bydgoszczy, dr hab. Zbigniewa Podgórskiego, prof. nadzw. (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych). UKW Bydgoszcz jest członkiem wspierającym ZMiGN. Olimpiada jako wydarzenie zaplanowane zostało na 16.04.2021r. - online. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich udzieli wsparcia w kampanii informacyjno- promocyjnej oraz podjął decyzję o ufundowaniu jednej z nagród rzeczowych dla laureatów Olimpiady.
Omówiono projekty uchwał XXXIX Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, które planowane jest w formule online, 30.03.2021 r., godz. 9.00.

Sławomir Napierała poinformował o otrzymanej korespondencji - "Apel Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie uwzględnienia kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów dotyczących kraju". Po zasięgnięciu opinii członków Zarządu Związku uzgodniono, że temat "Apelu" o poparcie idei uwzględnienia zagospodarowania Wisły zostanie poddany dyskusji w szerszym, niż Zarząd gronie (WZC ZMiGN, 30.03.2021 r.) i rozpatrzony poprzez podjęcie Stanowiska Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w przedmiotowej sprawie.

W czasie na dyskusję Prezes Zarządu poinformował członków Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o trwających w regionie pracach nad powstaniem terminalu intermodalnego w Emilianowie. Korzystając z obecności Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciecha Oskwarka, podkreślił, że to strategiczna inwestycja dla całego województwa kujawsko- pomorskiego. Przypomnijmy, że 17 września 2019 roku, zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Gminą Nowa Wieś Wielka, Polskimi Kolejami Państwowymi S.A., Zarządem Morskim Portu Gdynia S.A., Spółką Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz PKP CARGO S.A. w sprawie budowy terminalu intermodalnego w Emilianowie.
Szczegóły, 
https://bydgoszcz.tvp.pl/48462531/blizej-powstania-terminalu-intermodalnego-w-emilianowie
Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka Wojciech Oskwarek odniósł się do informacji o budowie terminalu w Emilianowie. Plan budowy terminala towarowego w Emilianowie k. Bydgoszczy zakłada, że tzw. suchy port będzie oparty o platformę kolejowo-drogową w pobliżu węzła linii kolejowej 201 (Trójmiasto – Chorzów), drogę ekspresową S10, port lotniczy Bydgoszcz – Szwederowo, a także port rzeczny nad Wisłą. W przyszłości terminal mógłby częściowo przejąć obsługę kontenerów dokonywaną obecnie w portach morskich i stanowiłby tzw. zaplecze lądowe portów morskich. Wójt podziękował uczestnikom spotkania za zainteresowanie tym tematem. 

Na zakończenie spotkania prowadzący obrady, Prezes Zarządu Sławomir Napierała złożył wszystkim serdeczne życzenia, szczególnie dużo zdrowia i siły. Do wzajemnych życzeń przyłączyli się również pozostali uczestnicy spotkania.
 
Hanna Forbrich 
Dyrektor Biura Związku
Miast i Gmin Nadnoteckich 
www.rzekanotec.pl