Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH z siedzibą w Nakle nad Notecią

zobacz wszystkie aktualności


KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH z siedzibą w Nakle nad Notecią


Ogłoszenie w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert 
realizacji zadania pn. ŚWIĘTO NOTECI 2022 


I. Cel konkursu.
Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie realizacji szóstej edycji zadania, pn. „ŚWIĘTO NOTECI” 2022. W konkursie ofert mogą startować członkowie zwyczajni, wspierający, honorowy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwanego dalej Związkiem. Wygra oferta, w której zagwarantowana zostanie realizacja zadania pn. „ŚWIĘTO NOTECI 2022” w sposób gwarantujący promocję całego Związku oraz podejmowanych przez Związek działań poprzez organizację wydarzenia na rzecz promocji Noteckiego Szlaku Wodnego z uwzględnieniem udziału mieszkańców, turystów oraz branży wodniackiej. 
Jednocześnie informuje się, że na okres dwóch lat wyklucza się z udziału w konkursie tych oferentów, którzy w latach poprzednich byli organizatorami „Święta Noteci” przy dofinansowaniu z budżetu Związku, przy czym dotychczasowymi organizatorami wydarzenia byli:  
Powiat Nakielski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią – „Święto Noteci 2016” 
Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury w Santoku – „Święto Noteci 2017” 
Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – „Święto Noteci 2018” 
Gmina Drawsko – „Święto Noteci 2019”
Gmina Miasto Czarnków, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie – „Święto Noteci 2021”    

Tytuł zadania:
ŚWIĘTO NOTECI 2022

Kwota przewidywana na wsparcie realizacji zadania: 7,5 tys. zł (brutto) 

II. Szczegółowy opis zadania:
Organizacja jednodniowego wydarzenia plenerowego na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich ( miasta i gminy nadnoteckie położone w województwach: lubuskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie ). Termin proponowany wydarzenia – sobota, lub niedziela - w okresie od maja do końca września, z uwzględnieniem w szczególności sezonu wodniackiego na śródlądziu;
1. będącego oficjalnym świętem wodniackim w regionie Doliny Noteci,
2. promującego rzekę Noteć ( promując zarazem potencjał drogi wodnej MDW E70 i WPW ) – na obszarze działania samorządów nadnoteckich,
3. integrującego miłośników turystyki wodnej (w szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wodnej, turystyki aktywnej,
4. promującego walory turystyczne obszaru działania oraz aktywność wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.
5. promującego bezpieczne zachowania nad wodą,
6. zwracającego uwagę uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek i znaczenia rzek w ekosystemie.

Zadanie powinno składać się z części obejmujących atrakcje:
1. na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy etc.),
2. na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego / krótkie rejsy statkiem etc.).


III. Miejsce realizacji zadania:
Miejscowość położona w regionie Doliny Noteci- obszar oddziaływania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

IV. Dodatkowe informacje:
1. W składanej ofercie należy wskazać dokładne miejsce realizacji zadania, w tym ew. szlak/trasę, na której realizowane będzie zadanie.
Niewskazanie w ofercie dokładnego miejsca realizacji zadania będzie traktowane jako brak formalny.
2. Oferta powinna zawierać szacunkową liczbę uczestników, która będzie mogła skorzystać z proponowanych atrakcji 
Niewskazanie w ofercie liczby uczestników imprezy będzie traktowane jako brak formalny.
3. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz ubezpieczenie imprezy ponosi wybrany Oferent. 

W ramach zadania należy przewidzieć promocję imprezy, w tym plakaty (konieczne stosowanie symboliki, logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na wszystkich materiałach promocyjnych oraz logo jubileuszowe XX- lat ZMiGN), promocja na stronach www oraz w mediach społecznościowych. Treść i projekt graficzny należy skonsultować przed wydrukiem i uzyskać akceptację za pośrednictwem Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.
Uwaga:
Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. w wyniku pobierania wpłat i opłat od adresatów, sprzedaży biletów wstępu, czy sprzedaży materiałów promocyjno- informacyjnych).

Po zakończeniu zadania konieczne jest jego rozliczenie, w formie przedstawienia sprawozdania opisowego oraz rozliczenia finansowego dokumentującego wysokość i rodzaj poniesionych kosztów. 

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Merytoryczne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) potencjał promocyjny,
2) przewidywana liczba odbiorców zadania,
3) rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, oraz grup adresatów,
4) zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,
5) oferta adresowana do dzieci i młodzieży i/lub osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych.
6) doświadczenie w organizacji wydarzeń z udziałem wystawców z regionu
2. Finansowe (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,
2) dodatkowy udział własny wkładu oferenta- gminy biorącej udział w konkursie. 
3. Organizacyjne (waga kryterium – 1-10 pkt.):
1) proponowana jakość wykonania zadania,
2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania /np. baza, lokal, sprzęt pływający, proponowane materiały promocyjne oraz sposobu promocji zadania/,

Uwaga:
1) Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.
2) Transakcje finansowe będą realizowane bezgotówkowo w formie przelewu. 

VI. Wymagane dokumenty.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi opisane w konkursie. 
Oferta powinna być spójna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. 

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie opublikowana:
1) na stronie internetowej www.rzekanotec.pl 
2) zostanie przesłana wyłącznie w wersji elektronicznej potencjalnym Oferentom, zainteresowanym udziałem w konkursie. 

Po zakończeniu realizacji zadania oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania- daty organizacji wydarzenia w sezonie wodniackim.
Sprawozdanie końcowe musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami finansowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w złożonej ofercie.
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

Koszty winny zostać ustalone w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową, faktycznie poniesione i udokumentowane:
a) koszty merytoryczne,
b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: koszty bezpośrednio związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,
c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
koszty bezpośrednio związane z:
- zakupem niezbędnych narzędzi i urządzeń (lub ich części) oraz innych przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
- promocją realizowanego zadania publicznego.

Uwaga:
Ocena kwalifikowalności kosztów zaproponowanych w ofercie i wykazanych w sprawozdaniu zostanie dokonana przez komisję konkursową lub Zarząd ZMiGN. 
O uznaniu kwalifikowalności poniesionych kosztów będzie decydować w szczególności:
- uwzględnienie kosztu w budżecie projektu,
- zasadność poniesienia wydatku.
Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty związane z:
- wynajmem jednostek pływających na czas imprezy,
- wykonaniem projektu i wydruku plakatów,
- zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów,
- wykonaniem materiałów drukowanych- ulotki promocyjne, mapki, gadżety z logo   Związku,
- wynajmem sceny,
- organizacją koncertu lub innych występów artystycznych podczas imprezy,
- organizacją stoisk gastronomicznych.

VII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Adres, pod którym należy składać oferty.
Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: 
Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń. 
Dopuszcza się wysłanie kompletnej Oferty mailem, z zaznaczeniem uzupełnienia wersji drukowanej w terminie 5 dni roboczych.
2. Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 18 marca 2022 roku do godz. 15.00 (piątek), biuro nr 12. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty na adres Biura Związku.

VIII. Kontakt.
Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Związku w godz. 7.30 -15.30 pod numerem  tel. 67 2531515.

Dodatkowe informacje.
Złożenie oferty w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, którą opublikowano na www.rzekanotec.pl .

     Prezes Zarządu Związku

     /-/  Sławomir Napierała