Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Jednogłośnie za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich !

zobacz wszystkie aktualności

       W gościnnym Barcinie, 21 marca 2022 roku odbyło się XLI Walne Zebranie Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwołane przez Prezesa Zarządu Sławomira Napierała, celem podsumowania okresu sprawozdawczego za rok 2021. Gości podjęli przedstawiciele Samorządu  Gminy Barcin: Burmistrz Michał Pęziak, Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Wojtkowiak wraz z Zastępcą Burmistrza Hubertem Łukomskim. Gospodarze zaprezentowali Gminę Barcin w filmie promocyjnym, który doskonale oddaje bogaty potencjał rozwojowy i społeczno - gospodarczy gminy oraz pracowitość i zaradność  mieszkańców. Warto podkreślić, że Samorząd Gminy Barcin okazał wsparcie walczącej Ukrainie i dalej z zaangażowaniem niesie pomoc. W duchu solidarności z Ukrainą łączą się wszyscy członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, co zostało pokreślone na początku obrad.

W pierwszy dzień wiosny, do Barcina zjechali włodarze samorządów miast, gmin i powiatów nadnoteckich będący delegatami w Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Udział wzięli również zaproszeni goście, wśród nich Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy - PGW Wody Polskie Grzegorz Smytry, Prezes Zarządu ZMiGN w latach 2000 – 2002 Jan Kuchowicz, Prezes Zarządu ZMiGN w latach 2002 - 2015 Franciszek Strugała, starostowie powiatów – Starosta Nakielski Tadeusz Sobol i Starosta Czarnkowsko- Trzcianecki Feliks Łaszcz. Uczestnikiem obrad był także Artur Kubica koordynator zadania z ramienia wykonawcy opracowania Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner Cieszyn Nowa Strategia powstała w latach 2000 - 2021 na zlecenie Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” z siedzibą w Nakle nad Notecią. Obrady odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Barcinie, z udziałem dyrektora placówki Artura Jakubowskiego.

Przewodniczącym XLI Walnego Zebrania Członków ZMiGN wybrany został Burmistrz Barcina Michał Pęziak. Zastępcą przewodniczącego - Burmistrz  Czarnkowa Andrzej Tadla. Funkcję sekretarza obrad powierzono Dyrektor Biura Hannie Forbrich.  

Prezes Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomir Napierała, Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią dokonał podsumowania najważniejszych działań w roku 2021 zrealizowanych pod kierunkiem Zarządu Związku. Szczególnie odnosząc się do zadań: „Organizacja Jubileuszu XX - lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich” wraz z podsumowaniem działalności za minione dwie dekady oraz wskazaniem dalszych kierunków działania w nowej „Strategii Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 – 2030”. Uzupełnienie przedstawionego sprawozdania stanowiła prezentacja multimedialna przygotowana z zaangażowaniem pracowników Biura Związku.

Uroczystym momentem minionego posiedzenia w Barcinie było uhonorowanie  byłych Prezesów Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Jana Kuchowicza i Franciszka Strugały przez obecny Zarząd Związku nadaniem Tytułu „Przyjaciel Noteci” w dowód uznania zasług dla organizacji. Dyplomy uznania i okolicznościowe statuetki otrzymali również Starosta Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego Feliks Łaszcz, Wójt Gminy Stare Kurowo Magdalena Szydełko oraz Wójt Gminy Santok Paweł Pisarek, w imieniu którego statuetkę odebrał Krzysztof Karwatowicz- Sekretarz Gminy. Wyróżnieni otrzymali statuetki i dyplomy z rąk członków Zarządu, prezesa Sławomira Napierała, v-ce prezesa Andrzeja Tadla i gospodarza miejsca, członka Zarządu Michała Pęziaka. Burmistrz Barcina pogratulował wszystkim wyróżnionym, dodał też, że cieszy się, że właśnie w Barcinie ma okazję podziękować ówczesnemu Prezesowi Zarządu Związku Franciszkowi Strugale, który przyczynił się do zagospodarowania terenu przy Noteci w Barcinie i rewitalizacji barcińskiej Starówki.

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2021 z działalności stowarzyszenia, pokazało, że działalność prowadzona jest zgodnie z celami statutowymi, tj.: wspieranie idei samorządu terytorialnego, integracja wspólnot lokalnych, dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju miast i gmin nadnoteckich, inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej, utrzymanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.

Delegatów zaproszono do dyskusji nad rocznym sprawozdaniem i złożonymi informacjami. Zgodnie z procedurą sprawozdawczości z działalności stowarzyszeń, o przedstawienie Stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. poproszona została przewodnicząca Komisji - Magdalena Szydełko, Wójt Gminy Stare Kurowo. 

Uchwały XLI Walnego Zebrania Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich podjęte zostały jednomyślnie. W wyniku głosowania 12 - „za” podjęte zostały uchwały:  w sprawie przyjęcia sprawozdania merytoryczno- finansowego za rok 2021 i udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią; w sprawie przeznaczenia zysku do rozliczenia w późniejszym okresie na cele statutowe; w sprawie wyrażenia woli współpracy projektowej w roku 2022 w związku z wdrażaniem Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na lata 2021 – 2030 (w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027 + ).

W związku z udzielonym absolutorium za rok 2021 Prezes Zarządu Sławomir Napierała oraz pozostali członkowie Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich składają serdeczne podziękowanie wszystkim Delegatom za zrozumienie, zaufanie i pełne poparcie.

Minione spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem przed Urzędem Miejskim w Barcinie. Uczestnicy otrzymali materiały promocyjne Gminy Barcin.

 

www.rzekanotec.pl - Podsumowanie działalności w roku 2021; informacja Zarządu Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" z siedzibą w Nakle nad Notecią

Opracowanie:

Hanna Forbrich, Biuro ZMiGN

 

Przyjaciele Noteci w Barcinie (źródło: www.barcin.pl)