Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH z siedzibą w Nakle nad Notecią

zobacz wszystkie aktualności

 

KONKURS OFERT DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH z siedzibą w Nakle nad Notecią

 

Ogłoszenie w sprawie zlecenia w trybie konkursu ofert

realizacji zadania pn. ŚWIĘTO NOTECI 2023

 

 

 

 

I. Cel konkursu.

Celem przeprowadzenia konkursu ofert jest zlecenie realizacji szóstej edycji zadania, pn. „ŚWIĘTO NOTECI” 2023. W konkursie ofert mogą startować członkowie zwyczajni, wspierający, honorowy Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, zwanego dalej Związkiem. Wygra oferta, w której zagwarantowana zostanie realizacja zadania pn. „ŚWIĘTO NOTECI 2023” w sposób gwarantujący promocję całego Związku oraz podejmowanych przez Związek działań poprzez organizację wydarzenia na rzecz promocji Noteckiego Szlaku Wodnego z uwzględnieniem udziału mieszkańców, turystów oraz branży wodniackiej.

Jednocześnie informuje się, że na okres dwóch lat wyklucza się z udziału w konkursie tych oferentów, którzy w latach poprzednich byli organizatorami „Święta Noteci” przy dofinansowaniu z budżetu Związku, przy czym dotychczasowymi organizatorami wydarzenia byli: 

Powiat Nakielski, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią – „Święto Noteci 2016”

Gmina Santok, Gminny Ośrodek Kultury w Santoku – „Święto Noteci 2017”

Gmina Barcin, Barciński Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. – „Święto Noteci 2018”

Gmina Drawsko – „Święto Noteci 2019”

Gmina Miasto Czarnków, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie – „Święto Noteci 2021”    

Gmina Wieleń, Nadnoteckie Centrum Kultury w Wieleniu – „Święto Noteci 2022”

 

Tytuł zadania:

 

ŚWIĘTO NOTECI 2023

 

Kwota przewidywana na wsparcie realizacji zadania: 7,5 tys. zł (brutto)

 

 

II. Szczegółowy opis zadania:

Organizacja jednodniowego wydarzenia plenerowego na obszarze działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (miasta i gminy nadnoteckie położone w województwach: lubuskie, kujawsko - pomorskie, wielkopolskie). Termin proponowany wydarzenia – sobota, lub niedziela - w okresie od maja do końca września, z uwzględnieniem w szczególności sezonu wodniackiego na śródlądziu;

1.    będącego oficjalnym świętem wodniackim w regionie Doliny Noteci,

2.    promującego rzekę Noteć ( promując zarazem potencjał drogi wodnej MDW E70 i WPW ) – na obszarze działania samorządów nadnoteckich,

3.    integrującego miłośników turystyki wodnej (w szczególności: dzieci i młodzież, osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami) oraz podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki wodnej, turystyki aktywnej,

4.    promującego walory turystyczne obszaru działania oraz aktywność wszystkich członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi

5. Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

5.    promującego bezpieczne zachowania nad wodą,

6.  zwracającego uwagę uczestników na potrzebę ochrony środowiska w obrębie rzek i znaczenia rzek w ekosystemie.

 

Zadanie powinno składać się z części obejmujących atrakcje:

 

1. na lądzie (stoiska promocyjne / stoiska kulinarne / występy artystyczne / konkursy etc.),

2. na wodzie (spływy / pokazy ratownictwa wodnego / krótkie rejsy statkiem etc.).

 

 

 

 

III. Miejsce realizacji zadania:

 

Miejscowość położona w regionie Doliny Noteci- obszar oddziaływania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich: Gmina Santok, Gmina Stare Kurowo, Gmina Zwierzyn, Miasto i Gmina Drezdenko, Gmina Drawsko, Miasto i Gmina Krzyż Wlkp., Miasto i Gmina Wieleń, Gmina Czarnków, Miasto Czarnków, Miasto i Gmina Ujście, Gmina Białośliwie, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sicienko, Miasto i Gmina Pakość, Gmina Barcin, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Białe Błota, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki, Powiat Nakielski, Powiat Pilski, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w Nakle nad Notecią.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 

1. W składanej ofercie należy wskazać dokładne miejsce realizacji zadania, w tym ew. szlak/trasę, na której realizowane będzie zadanie.

Niewskazanie w ofercie dokładnego miejsca realizacji zadania będzie traktowane jako brak formalny.

2. Oferta powinna zawierać szacunkową liczbę uczestników, która będzie mogła skorzystać z proponowanych atrakcji

Niewskazanie w ofercie liczby uczestników imprezy będzie traktowane jako brak formalny.

3. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa. Pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa oraz ubezpieczenie imprezy ponosi wybrany Oferent.

 

W ramach zadania należy przewidzieć promocję imprezy, w tym plakaty (konieczne stosowanie symboliki, logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na wszystkich materiałach promocyjnych, ew. logo jubileuszowe XX- lat ZMiGN), promocja na stronach www oraz w mediach społecznościowych. Treść i projekt graficzny należy skonsultować przed wydrukiem i uzyskać akceptację za pośrednictwem Biura Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

 

Uwaga:

Przedsięwzięcie realizowane w ramach konkursu musi mieć charakter niekomercyjny, tj. nie może zakładać osiągnięcia dochodu (np. w wyniku pobierania wpłat i opłat od adresatów, sprzedaży biletów wstępu, czy sprzedaży materiałów promocyjno- informacyjnych).

 

Po zakończeniu zadania konieczne jest jego rozliczenie, w formie przedstawienia sprawozdania opisowego oraz rozliczenia finansowego dokumentującego wysokość i rodzaj poniesionych kosztów.

 

 

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 

1. Merytoryczne (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) potencjał promocyjny,

2) przewidywana liczba odbiorców zadania,

3) rzetelność przedstawionego opisu zadania, w tym jego charakterystyki, oraz grup adresatów,

4) zakładane cele i rezultaty realizacji zadania,

5) oferta adresowana do dzieci i młodzieży i/lub osób z niepełnosprawnościami i/lub osób starszych.

6) doświadczenie w organizacji wydarzeń z udziałem wystawców z regionu

2. Finansowe (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania,

w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania,

2) dodatkowy udział własny wkładu oferenta- gminy biorącej udział w konkursie.

3. Organizacyjne (waga kryterium – 1-10 pkt.):

1) proponowana jakość wykonania zadania,

2) zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania /np. baza, lokal, sprzęt pływający, proponowane materiały promocyjne oraz sposobu promocji zadania/,

 

Uwaga:

 

1) Oferent musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego.

2) Transakcje finansowe będą realizowane bezgotówkowo w formie przelewu.

 

VI. Wymagane dokumenty.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie pisemnej oferty spełniającej wymogi opisane w konkursie.

Oferta powinna być spójna i podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę.

 

Informacja o wynikach postępowania konkursowego zostanie opublikowana:

 

1) na stronie internetowej www.rzekanotec.pl

2) zostanie przesłana wyłącznie w wersji elektronicznej potencjalnym Oferentom, zainteresowanym udziałem w konkursie.

 

Po zakończeniu realizacji zadania oferent realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania- daty organizacji wydarzenia w sezonie wodniackim.

 

Sprawozdanie końcowe musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami finansowymi i organizacyjnymi przedstawionymi w złożonej ofercie.

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich zlecając zadanie dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: stopnia realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

 

Koszty winny zostać ustalone w oparciu o ceny rynkowe/wartość rynkową, faktycznie poniesione i udokumentowane:

 

a) koszty merytoryczne,

b) koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne: koszty bezpośrednio związane z obsługą i administracją realizowanego zadania,

c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:

koszty bezpośrednio związane z:

- zakupem niezbędnych narzędzi i urządzeń (lub ich części) oraz innych przedmiotów w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

- promocją realizowanego zadania publicznego.

 

Uwaga:

 

Ocena kwalifikowalności kosztów zaproponowanych w ofercie i wykazanych w sprawozdaniu zostanie dokonana przez komisję konkursową lub Zarząd ZMiGN.

O uznaniu kwalifikowalności poniesionych kosztów będzie decydować w szczególności:

- uwzględnienie kosztu w budżecie projektu,

- zasadność poniesienia wydatku.

Za kwalifikowalne uznaje się w szczególności koszty związane z:

- wynajmem jednostek pływających na czas imprezy,

- wykonaniem projektu i wydruku plakatów,

- zakupem pucharów i nagród dla zwycięzców konkursów,

- wykonaniem materiałów drukowanych- ulotki promocyjne, mapki, gadżety z logo   Związku,

- wynajmem sceny,

- organizacją koncertu lub innych występów artystycznych podczas imprezy,

- organizacją stoisk gastronomicznych.

 

VII. Miejsce i termin składania ofert.

 

1. Adres, pod którym należy składać oferty.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres:

Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ul. Kościuszki 34, 64-730 Wieleń.

Dopuszcza się wysłanie kompletnej Oferty mailem, z zaznaczeniem uzupełnienia wersji drukowanej w terminie 5 do dni roboczych.

2. Termin składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 17 marca 2023 roku do godz. 15.00 (piątek), biuro nr 12. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty na adres Biura Związku.

 

VIII. Kontakt.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Biurze Związku w godz. 7.30 -15.30 pod numerem  tel. 67 2531515.

 

Dodatkowe informacje.

Złożenie oferty w ramach niniejszego konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści jego ogłoszenia. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności, którą opublikowano na www.rzekanotec.pl .


     Prezes Zarządu Związku

 

    /-/ Sławomir Napierała