Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Komisja rewizyjna

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA
"ZWIĄZEK MIAST I GMIN NADNOTECKICH"
 
 
§ 1
 
 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.
 
§ 2
 
 1. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres określony w § 8 pkt. 3 i 4 statutu Stowarzyszenia i składa się z najmniej trzech i nie więcej jak pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego zastępcę oraz sekretarza.
 2. Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
§ 3
 
 1. Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 
§ 4
 
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
§ 5
 
 1. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o stałą siedzibę stowarzyszenia, a jej obsługę w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów – zapewnia Biuro Zarządu.
 2. Zebrania Komisji Rewizyjna organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 
§ 6
 
Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 7
 
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.
 2. Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
 3. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
 4. Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
 5. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 
§ 8
 
 1. Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 3. W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
§ 9
 
Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych – nakreślonych zadań.
 
§ 10
 
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.
 
§ 11
 
 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków.
 2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 3. W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego. Ustalenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. 
 
§ 12
 
 1. Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
 2. Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
 3. Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.
 
§ 13
 
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.
 

Komisja Rewizyjna Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:
 
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - Magdalena Szydełko (GMINA STARE KUROWO)
 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ - Elżbieta Rybarczyk (MIASTO I GMINA WIELEŃ)
 
SEKRETARZ KOMISJI – Zygmunt Groń (MIASTO I GMINA PAKOŚĆ)