Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Sprawozdanie za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczno- finansowe z działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich za rok 2011

 

Zadania podejmowane przez Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, który kieruje działalnością naszego Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz, wyznacza STATUT oraz obowiązujące REGULAMINY: Obrad Walnego Zebrania Członków- będącego najwyższą władzą naszego Stowarzyszenia, a także Pracy Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto Nakło nad Notecią. 

Plan działania na rok 2011 oraz budżet Związku zostały uchwalone przez XX Walne Zebranie Członków, które odbyliśmy w Santoku w Gminie Santok (24 marca 2011 r.). Natomiast plan działania i budżet na rok 2012- przy zachowaniu dotychczasowej składki  członkowskiej na poziomie 0,20 zł. od jednego mieszkańca na rok- zostały uchwalone podczas XXI Walnego Zebrania Członków Związku w Brzozie, w Gminie Nowa Wieś Wielka (1 grudnia 2011 r.). 

W okresie sprawozdawczym Zarząd Związku odbył w sumie 5 posiedzeń. Miejscem obrad były kolejno: Stare Kurowo-2 lutego 2011 r., Czarnków-26 kwietnia 2011 r., Nakło nad Notecią- 23 września 2011 r., Wieleń- 16 lutego 2012 r. oraz Drezdenko-15 marca 2012 r.

Ponadto Komisja Rewizyjna 2 razy dokonała kontroli nad działalnością Zarządu i Biura Związku, spotykając się w Starym Kurowie- 2 lutego 2011 r. oraz Wieleniu- 16 lutego 2012 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

 

ROK 2011 BYŁ SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZYM !

Wyboru nowych władz Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się 24 marca 2011 r. w Gminie Santok. Spotkanie w gronie wszystkich delegatów i zaproszonych gości było okazją do podsumowania działalności Związku w okresie minionej kadencji. Przedstawione zostało sprawozdanie z działalności Zarządu Związku w latach 2006- 2010. Skrupulatnie nawiązywało ono do dekady wspólnie wypracowanych przez gminy nadnoteckie „dobrych praktyk,” którymi się kierujemy w naszej działalności. Staramy się konsekwentnie z każdym kolejnym rokiem realizować Porozumienie na lata 2000- 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwu” będące wzajemnym zobowiązaniem do współpracy na rzecz poprawy stanu infrastruktury Noteci. 

Obecnie Związek liczy 15 członków zwyczajnych, są nimi reprezentowane przez wójtów i burmistrzów gminy nadnoteckie: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN, Gmina ZŁOTNIKI KUJAWSKIE. Ponadto mamy wśród naszych członków wspierających ŻEGLUGĘ BYDGOSKĄ Sp. z o.o., WYŻSZĄ SZKOŁĘ ŚRODOWISKA w Bydgoszczy oraz członka honorowego ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Miło mi również poinformować, że w ostatnim czasie Zarząd Związku przyjął w poczet członków wspierających Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy- z jedną uwagą, że członkostwo będzie pełne- po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni. O członkostwo w Związku stara się również Stowarzyszenie Wodniaków Przystań Gorzów. Dla pełnej informacji dodam, że podpisana została Umowa partnerska ze Stowarzyszeniem Bractwo Bydgoskiego Węzła Wodnego. 

Śmiało mogę powiedzieć, że dzisiaj Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stanowi silną i liczną grupę, a to z pewnością przekłada się na skuteczność naszego działania, która jest efektem synergii współpracy. Dlatego, w tym miejscu pragnę podkreślić, że mam zaszczyt jako delegat Gminy Miasta Czarnków pełnić funkcję Prezesa Zarządu Związku. 

Dla szerszej reprezentacji zdecydowaliśmy, zgodnie z obowiązującym Statutem Stowarzyszenia o zwiększeniu ilości członków Zarządu- z 6 do 7 osób oraz ilości członków Komisji Rewizyjnej- z 4 do 5. Wyboru do władz naszego Stowarzyszenia dokonało XX Walne Zebranie Członków (obrady w Santoku), po wymaganym ukonstytuowaniu się (obrady w Czarnkowie) skład osobowy Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich mamy następujący:

1. Prezes Związku – Franciszek Strugała ( delegat Miasta Czarnków )

2. V-ce Prezes – Sławomir Napierała ( delegat Miasta i Gminy Nakło nad Notecią )

3. Sekretarz – Stanisław Chudzik ( delegat Gminy Santok )

4. Skarbnik – Marek Tchórzka ( delegat Gminy Drawsko )

5. Członek – Andrzej Wiśniewski ( delegat Gminy Zwierzyn )

6. Członek – Wojciech Oskwarek ( delegat Gminy Nowa Wieś Wielka )

7. Członek – Maciej Pietruszak ( delegat Miasta i Gminy Drezdenko ).

 

Natomiast w obecnej kadencji skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest poniższy: 

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Zbigniew Stochaj (delegat Miasta i Gminy Wieleń)

2. Zastępca Przewodniczącego Komisji - Wiesław Własak ( delegat Gminy Stare Kurowo )

3. Sekretarz Komisji - Katarzyna Kirstein- Piotrowska ( delegat Gminy Białe Błota )

4. Członek Komisji - Zygmunt Jasiewicz ( delegat Miasta i Gminy Krzyż Wielkopolski )

5. Członek Komisji – Wiesław Kończal ( delegat Miasta i Gminy Pakość ).

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU „ROZBUDOWA STRATEGII ZMiGN” (2009- 2010).

W rozbudowie ujętych zostało sześć gmin, które w ostatnich latach zostały członkami Związku (Białe Błota, Krzyż Wlkp., Nowa Wieś Wielka, Pakość, Ujście, Zwierzyn). Osobny rozdział poświęcony został członkom wspierającym oraz honorowemu, których działania związane są z celami realizowanymi przez Związek. Kluczowym naszym celem jest zbudowanie infrastruktury służącej rozwojowi turystyki na Noteci. W omawianym opracowaniu obok wspólnego produktu dla gmin rozwijanego w oparciu o walory Noteci, znalazły się po dwa gotowe produkty turystyczne- wybrane jako odróżniające od siebie poszczególne gminy nadnoteckie. Realizacja projektu zakłada wzmocnienie pozycji turystycznej regionu, przedłużenie sezonu, zwiększenie liczby turystów odwiedzających, zwiększenie dochodów z turystyki i wzrost zatrudnienia w tym sektorze. Powstało opracowanie „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich. UZUPEŁNIENIE 2010.” Liderem Projektu była pani Wiesława Krupińska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uchwałę w sprawie przyjęcia opracowania stanowiącego rozszerzenie Strategii Związku podjęło XX Walne Zebranie Członków, które odbyło się w Santoku. W dalszej części obrad negatywnie rozpatrzono propozycję Lider projektu „Rozbudowa Strategii ZMiGN” w sprawie powołania Zespołu (Kapituły) Produktu Turystycznego Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, ponieważ działania Związku oceniane są w konkursach zewnętrznych i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowej rywalizacji między gminami nadnoteckimi.

 

STRATEGIE PROGRAMOWE DLA ROZWOJU E 70 !

Gościnnie w naszych obradach zorganizowanych w Gminie Santok uczestniczyli Pełnomocnicy Marszałków Województw ds. MDW E70. Pokazany został krótki film zrealizowany w ramach opracowania Marszałków (udostępniony przez współpracujący z nami Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu). 

Pełnomocnik Marszałka Województwa Lubuskiego ds. MDW E70 pani Danuta Wesołowska- Wujaszek zapoznała zebranych ze wspólnymi działaniami Marszałków- Sygnatariuszy „Memorandum deklaracji współpracy dla rozwoju Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 o przekazaniu Rządowi RP rezultatów działań za okres 2006- 2010.” Dokument wskazuje na cel, którym jest dążenie do zrównoważonego rozwoju drogi wodnej MDW E70 na odcinku polskim, zarówno w aspekcie transportowym, jak i turystycznym. Określono w programie działań 4 priorytety: dostosowanie drogi wodnej do II klasy technicznej dróg wodnych; budowa systemu portów i przystani wraz z jednolitym systemem informacji i identyfikacji wizualnej; przywrócenie regularnej żeglugi towarowej poprzez rewitalizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury przeładunkowo- logistycznej; turystyka wodna, towarowa żegluga śródlądowa oraz ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego. Docelowo planuje się, że powstaną multimodalne centra przeładunkowe, które pozwolą na wykorzystanie dróg śródlądowych do masowego transportu materiałów. W „Strategii Programowej” wyznaczone zostały lokalizacje przystani, portów, pomostów cumowniczych. 

Znaczna część działań określonych w tym opracowaniu realizowana jest już przez samorządy nadnoteckie, w szczególności dzięki naszemu udziałowi w projekcie INWATER (2007-2008) z programu INTERREG IIIB dla Regionu Morza Bałtyckiego. Warto przypomnieć, że już w czasie realizacji zadań w projekcie powstały koncepcje projektowe, studia wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko oraz dokonano uzgodnień lokalizacyjnych z RZGW dla 10 przystani i stanic żeglugi śródlądowej na Noteci. Równolegle realizowane były inne zadania, jak oznakowanie szlaku i promocja międzynarodowa. Dzisiaj niejako wracamy do tematu ponadregionalnej promocji- goszcząc na obradach XXII Walnego Zebrania Członków w Drezdenku zespół ekspercki, który na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opracował „Strategię Promocji MDW E70 w Polsce.” Mówię o tym dlatego, że warto mieć na uwadze kontynuację ukierunkowanych działań. My również jako Zarząd Związku mieliśmy okazję poznania dalszych planów dla rewitalizacji drogi wodnej Wisła – Odra w latach 2012-2014. Właśnie minionego lata stosowne Porozumienie zostało podpisane przez przedstawicieli Marszałków 5.Województw podczas rejsu „Wł. Łokietkiem” przy okazji otwarcia przystani wodnych w Drawsku i w Czarnkowie (10-11 lipca 2011 r.).

Wracając do obrad XX Walnego Zebrania Członków podjęta również została uchwała w sprawie zaopiniowania projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Propozycję opinii w imieniu Zarządu Związku przedstawił Delegat Edward Ossowski z Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o. – członek Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres kadencji 2011- 2015. Przy okazji dodam, że jako Prezes Zarządu Związku zostałem również członkiem ww. Rady, działającej przy Dyrektorze RZGW w Poznaniu.

Dodatkowym punktem w podejmowanej przez nas dyskusji podczas minionych obrad była sytuacja powodziowa na przełomie roku 2010/2011- omówiona na przykładzie Gminy Wieleń w kontekście obowiązującej Dyrektywy Powodziowej. 

W omawianym okresie sprawozdawczym Związek brał także udział w konsultacjach społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

 

ZAGOSPODAROWANIE NABRZEŻY DZIĘKI ŚRODKOM UNIJNYM !

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja naszych ambitnych wielomilionowych zadań nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej. Dzięki nawiązanej współpracy na szczeblu regionalnym pojawiła się szansa dla samorządów na środki unijne, po które szczególnie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 udało się sięgnąć. Dzięki zrealizowanym w stosunkowo krótkim czasie inwestycjom powstały nowe miejsca na szlaku E 70, z wszelkimi udogodnieniami dla turystów, również niepełnosprawnych. Są to „bramy” do atrakcji turystycznych gmin nadnoteckich, których inwestorem były gminy, a Związek był partnerem na mocy zawartych Umów Partnerstwa z Gminą Drawsko i Gminą Miasta Czarnków. Partnerstwo Związku dotyczyło głównie obszaru promocji Projektów, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2007- 2013 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji. W ramach promocji projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Czarnkowie” wykonano: karnety widokówek „Teraz Noteć,” banderki, smycze reklamowe, torby eko-, banery promocyjne. 

Promocja Projektu „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski - Budowa przystani wodnych na rzece Noteć - Przystań w Drawsku” obejmowała wyposażenie przystani w łódź wiosłową 4- osobową (oznakowaną). Ponadto wykonano banderki, smycze reklamowe, torby eko- i banery promocyjne. Materiały dystrybuowane były podczas otwarcia przystani w Drawsku i Czarnkowie (10- 11 lipca 2011 r.), a także za pośrednictwem wydarzeń targowych w całym sezonie. Dodatkowo Biuro zakupiło oznakowany namiot związkowy dla celów promocji w plenerze, tj. organizowania wystaw w bliskim sąsiedztwie wody. 

Na uwagę zasługuje także fakt, że na promocję nowych przystani wodnych Gmina Drawsko i Gmina Miasta Czarnków uzyskały dodatkowo pomoc w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013, Działanie 6.1, Schemat II na projekt „Statkiem na Euro 2012.” Wartość projektu promocyjnego: 1,5 mln zł.- realizacja projektu przyczyni się do promocji całego szlaku. 

Projekt „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski – etap I budowa przystani wodnych na rzece Noteć – budowa przystani rzecznej i promenady w Ujściu” realizowany był również z dofinansowaniem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013. Z uwagi na to, że Gmina Ujście składała wniosek o dofinansowanie w tym samym naborze, co Gmina Drawsko Związek nie mógł zostać Partnerem Projektu.

Dla całkowitego oglądu sytuacji prowadzonych przez samorządy inwestycji należy oddać, że największą z nich jest ta realizowana przez Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią z Projektu Kluczowego dla woj. Kujawsko- Pomorskiego. Podczas jednego z naszych spotkań w siedzibie Stowarzyszenia odbył się wyjazd studyjny na plac budowy - przystań. Zarząd zajmował się również wyrażeniem opinii dot. planowanego rozszerzenia oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Nowa oferta edukacyjna Szkoły, kierunek- technik eksploatacji portów i terminali ma przyczynić się do wykształcenia kadry, która znajdzie zatrudnienie w powstających przystaniach na wodach śródlądowych w Polsce. W minionym okresie odbyło się również oddanie I etapu inwestycji w Nakle nad Notecią- powstał basen portowy o pow. 10 tys. m².

Inwestycje cieszą, szczególnie te duże, ale i mniejsze realizowane w naszych gminach zasługują na uwagę, tzw. małe projekty pomosty pływające, przystanki wodne, miejsca cumowania, wiaty, łowiska. Wszystko to służy bowiem ochronie środowiska i wód Noteci. Podczas związkowych obrad zawsze staramy się wskazywać dostępne źródła środków zewnętrznych, m.in. z Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Grup Rybackich i innych.  Ciągle żywy jest temat dalszego lobbingu w województwach na rzecz rozwoju turystyki wodnej w całym regionie Doliny Noteci.

 

REJSY PĘTLĄ I NOTECIĄ W SEZONIE; ZAPOWIEDŹ WYDAWNICZA O „WPW”

W roku 2011 tradycyjnie włączyliśmy się w organizację rejsu „Flis Notecki” oraz po raz pierwszy rejsu „Pętla Wielkopolska 2011.” W harmonogramie rejsu pętlą celowo  wprowadzono terminy oddania do użytku przystani wodnych w Drawsku (10.07.2011 r.) i Czarnkowie (11.07.2011r.). Udzieliliśmy dofinansowania kosztów śluzowania uczestników obu rejsów. Honorowym Retmanem „Flisu Noteckiego 2011” został Wicemarszałek Senatu prof. Marek Ziółkowski, a patronat objęli marszałkowie województw na trasie rejsu oraz Prezydent Bydgoszczy- Rafał Bruski. Uczestnicy rejsu odwiedzili gminy członkowskie Związku, do których „Flis Notecki” nie docierał z uwagi na gabaryty jednostki flagowej- statku „Wł. Łokietek.” 

Zainteresowanie odkrywaniem „WPW” jest coraz większe dlatego powstanie w najbliższym czasie również z naszym udziałem drugie wydanie „Przewodnika- nie tylko dla wodniaków” autorstwa dr Mirosława Słowińskiego i kpt Grzegorza Nadolnego ( wersja z mapą GPS). Walne Zebranie Członków w Brzozie (gm. Nowa Wieś Wielka) przyjęło ofertę autorów w zakresie wznowienia przewodnika z mapą, na zasadach wykupienia przez gminy nadnoteckie zadeklarowanej puli egzemplarzy (koszt jednostkowy: 50 zł. brutto).

 

UDZIAŁ W TARGACH, KONFERENCJACH, INNYCH SPOTKANIACH !

W roku 2011 przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w konferencjach i sympozjach, zawsze z „głosem w sprawie Noteci,” przede wszystkim z uwagi na prowadzoną aktywizację „WPW.” Do najważniejszych należy zaliczyć:

1. Targi „Wiatr i Woda” w Warszawie ( 5.03.2011r. ). Do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2010 dołączyła Gmina Miasta Czarnków, dodatkowo uhonorowana przez Polską Organizację Turystyczną. Nagroda jest traktowana jako wyróżnienie za aktywność wszystkich samorządów nadnoteckich i w taki sposób była przedstawiana w mediach. Ponadto podczas tegorocznych Targów „Wiatr i Woda” w Warszawie (3.03.2012 r.) do grona laureatów „Nagrody Przyjaznego Brzegu” za rok 2011 dołączyła Gmina Drawsko za budowę nowoczesnej przystani wodnej „Yndzel” w Drawsku.

2. Inauguracja Rejsu ogólnopolskiego pod banderą PTTK „Wielka Pętla” w partnerstwie ze Związkiem ( 25.06.2011r. )- uroczystość na przystani Zespołu Żeglugi Szkół Śródlądowych im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Było to uroczyste rozpoczęcie XXXIII Ogólnopolskiego Rodzinnego Rejsu Żeglarsko- Motorowodnego PTTK i PZŻ „Pętla Wielkopolska 2011.” Centrum Turystyki Wodnej wraz z PTTK w Warszawie uhonorowało Prezesa Zarządu Związku medalem za współpracę. Nagroda jest traktowana również jako wyróżnienie za aktywność wszystkich samorządów nadnoteckich.  

3. Otwarcie przystani wodnych na szlaku (10-11.07.2011r.) – w Drawsku i Czarnkowie w ramach projektów realizowanych w partnerstwie ze Związkiem „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski …”. Oficjalne spotkanie pełnomocników Marszałków ds. MDW E70 towarzyszyło oddaniu inwestycji do użytku. Pełnomocnicy podjęli decyzję o kontynuacji działań na lata 2012- 2014 i dalszej z nami współpracy.

4. „Tuskobus” w Wielkopolsce (22.09.2011 r.) – wizyta w Czarnkowie Premiera Rządu RP- Donalda Tuska (zwiedzanie nowoczesnej mariny na Noteci w Czarnkowie). Rozmowa z Burmistrzem Czarnkowa, Prezesem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich.

5. Konferencja w Bydgoszczy (12.09.2011r.)– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizował V Międzynarodową konferencję naukowo – samorządową pn. „Rewitalizacja dróg wodnych- szansą rozwoju turystyki i rekreacji.” Podczas konferencji Dyrektor Biura przedstawiła prezentację pt. „Współpraca dla rozwoju turystyki i rekreacji- szansą dla Noteci.” 

6. Spotkanie robocze (15.09.2011 r. w Czarnkowie) w sprawie konsultacji opracowania  „Strategia promocji lokalnego produktu turystycznego”- dotyczyło realizacji projektu „Statkiem na EURO 2012- rozwój turystyki wodnej szansą rozwoju regionu.”

7. Spotkanie (26.09.2011 r.) z okazji uroczystego otwarcia nowego kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych” -UKW w Bydgoszczy (Instytut Geografii, prof. Z. Babiński)- wysłano gratulacje. 

8. „Mój pomysł na Noteć” – XI Sejmik Samorządowy Gimnazjalistów z Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku (Sejmik odbył się 30.09.2011 r. w ramach promocji nowo powstałych przystani oraz walorów turystyczno- krajobrazowych Noteci i jej dorzecza). Młodzież spotkała się m. in. z Prezesem Związku i dyskutowała o dalszych planach Związku. Okazuje się po raz kolejny, że nasza młodzież ma sporo pomysłów na aktywizację „WPW.” 

9. Konferencja naukowa „Rozwój zrównoważony na przykładzie zlewni Noteci” (19-20.10.2011 r.) w siedzibie Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy – niestety nie było oficjalnego przedstawicielstwa Zarządu Związku na tej Konferencji z uwagi na wcześniejsze zobowiązania co do planowanych terminów w samorządach. 

10. Uroczyste zakończenie pierwszego etapu budowy przystani w Nakle nad Notecią (26.10.2011r.)– oddanie do użytku basenu portowego w Nakle n.Not. ( projekt „Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią etap 1” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013 oraz Powiatu Nakielskiego). Projekt Kluczowy realizowany przez Powiat Nakielski. W ramach drugiego etapu budowy przystani powstaną m.in.: budynek przystani, plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej, miejsce do rekreacji wraz z boiskiem do gry w badmintona, parking dla samochodów osobowych, pole namiotowe, miejsce do grillowania. 

11. Konferencja w Słubicach ( 27.10.2011r. ) - Collegium Polonicum w Słubicach - II konferencja realizowana w ramach projektu Interreg IVA „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II” p.t. „Odra warta poznania – wyjątkowość Odry w świetle innych europejskich dróg wodnych. Z granicy Szengen do multifunkcjonalnego szlaku turystycznego w Środkowej Europie.” Podczas konferencji Prezes Zarządu Związku przedstawił tematyczną prezentację „Odra- Warta- Noteć- korzyści z synergii działań” (tłum. w j. niem.). Na poprzedniej konferencji w Słubicach Związek był reprezentowany przez Delegata kpt. Grzegorza Nadolnego z Ligi Morskiej i Rzecznej.

12. Targi BoatShow Poznań (18.11.2011 r.) – XIII Targi Żeglarstwa i Sportów Wodnych „BoatShow” w Poznaniu. Dyrektor Biura Związku przedstawiła prezentację pt. „Korzyści z synergii działań w zakresie rozwoju turystyki wodnej.” 

13. Wystawa fotograficzna „Między Drawą, a Notecią” w Krzyżu Wlkp. (25.11.2011r.) - wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród w II Powiatowym Konkursie Fotograficznym im. Mariana Bakinowskiego „Między Drawą a Notecią.” Związek reprezentował Delegat – Burmistrz Miasta i Gminy w Krzyżu Wielkopolskim.

14. XX Walny Zjazd Delegatów Ligi Morskiej i Rzecznej w Gdyni (26.11.2011 r.)- wysłano gratulacje.

15. Targi ITB w Berlinie ( marzec 2012 r.)- Związek był promowany przy okazji realizowanego projektu „Statkiem na Euro 2012” przez Gminę Drawsko i Gminę Miasta Czarnków (wspólne stoisko).

Sukcesywnie staramy się budować przychylny klimat dla realizowanych przez Związek działań, wsłuchując się w liczne oczekiwania mieszkańców nadnoteckich miast i gmin oraz turystów, którzy nas nie zawodzą, na których liczymy w Roku EURO 2012. 

Więcej informacji na stronach www.rzekanotec.pl i www.teraznotec.pl .

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2011.

 

PREZES ZARZĄDU 

/-/ Franciszek Strugała


Pliki do pobrania: