Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat Gorzowski Powiat Pilski

Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

powrót do strony głównej

Sprawozdanie za rok 2020

Sprawozdanie Zarządu za rok 2020 z działalności

Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią

 

Rok 2020 to rok jubileuszowy, który zamyka drugą dekadę aktywności Stowarzyszenia "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią, określonej  Porozumieniem programowym na lata 2000 - 2020 „Przywrócić Noteć miastom i gminom oraz ich społeczeństwom," będącego wzajemnym zobowiązaniem do współpracy na rzecz poprawy stanu i infrastruktury rzeki Noteć.

Zobowiązania tego podjęli się członkowie zwyczajni, którymi są miasta i gminy nadnoteckie z terenu województw: kujawsko- pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego, reprezentowani przez wójtów i burmistrzów samorządów lokalnych. To samorządy nadnoteckie stanowią o sile całej organizacji, przy wsparciu członków- honorowego - Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz członków- wspierających działalność statutową- Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedra Rewitalizacji Dróg Wodnych), Powiat Nakielski, Powiat Gorzowski, Powiat Czarnkowsko- Trzcianecki oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Członkowie zwyczajni Związku Miast i Gmin Nadnoteckich z siedzibą w Nakle nad Notecią: Gmina BARCIN, Gmina BIAŁOŚLIWE, Gmina BIAŁE BŁOTA, Gmina CZARNKÓW, Gmina MIASTO CZARNKÓW, Gmina DRAWSKO, Miasto i Gmina DREZDENKO, Miasto i Gmina KRZYŻ WIELKOPOLSKI, Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ, Miasto i Gmina NOWA WIEŚ WIELKA, Miasto i Gmina PAKOŚĆ, Gmina SANTOK, Gmina SICIENKO, Gmina STARE KUROWO, Miasto i Gmina UJŚCIE, Miasto i Gmina WIELEŃ, Gmina ZWIERZYN.

Nowymi członkami organizacji są: Gmina Białe Błota oraz Gmina Sicienko, które zostały przyjęte w poczet członków zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich podczas obrad Walnego Zebrania Członków ZMiGN, 04.12.2019 r. Uchwały o członkostwie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Stowarzyszenie "Związek Miast i Gmin Nadnoteckich" w Nakle nad Notecią czerpie największą siłę i satysfakcję ze współpracy na wielu płaszczyznach, w szczególności poprzez Budowanie pozytywnych relacji w ramach sieci współpracy z instytucjami i organizacjami mogącymi wspierać statutowe działania Związku.

 

JUBILEUSZOWE OBCHODY Z OKAZJI XX - LECIA Związku Miast i Gmin Nadnoteckich zostały w okresie sprawozdawczym trzykrotnie zaplanowane i odwołane w szczegółowych komunikatach, wydanych przez Zarząd Związku, co spowodowane było  stanem pandemii. Mając na względzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej wirusem SARS- CoV-2 w świetle obowiązujących przepisów prawa, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w marcu 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz skutkiem konieczności dostosowania się do przepisów wyższego rzędu, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich jako organizacja ponadlokalna działająca na terenie trzech województw (kujawsko- pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego) była zmuszona zmienić tryb pracy Stowarzyszenia. W dniu 19 marca 2020 r. po raz pierwszy w historii Związku Walne Zebranie Członków sprawozdawczo- absolutoryjne za rok 2019 rok odbyło się poprzez zastosowanie trybu głosowania elektronicznego nad uchwałami. Wszyscy delegaci przychylili się do stanowiska Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich o stosowaniu kontaktów metodami zdalnymi, w tym prowadzenia korespondencji przez Biuro Związku wyłącznie w formie elektronicznej. Plan pracy i plan budżetowy na rok 2020 uchwalone zostały wraz z innymi uchwałami kierunkowymi w dniu obrad WZC ZMiGN, 04.12.2019 r. w Czarnkowie, w tym o wysokości składki członkowskiej i ustanowieniu 2020 - Rokiem Jubileuszu XX- lecia działalności Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Wykonanie uchwał powierzono Zarządowi Związku. W sytuacji nadzwyczajnej wspomnianej powyżej, przesunięty został ostatni z trzech rezerwowanych terminów organizacji jubileuszu, tj. 8 października 2020 r. w Nakle nad Notecią na Przystani Powiat Nakielski. Zarząd podjął decyzję o planowaniu wydarzenia jubileuszowego do realizacji w terminie przyszłorocznym, wyłącznie w takim czasie kiedy nie będzie zagrożone zdrowie Delegatów i zaproszonych Gości.

W związku z przygotowaniami do jubileuszu opracowane zostało NOWE LOGO ZMiGN, które wykorzystywane może być równolegle ze znanym już logotypem Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Autorem nowego logo jest pracownik UMiG w Nakle nad Notecią Szymon Niemczewski, który zaprojektował również inne materiały promocyjne dla Związku, graficznie ujmując istotę śródlądzia i synergię współpracy.

 

Obrady w okresie sprawozdawczym -  wszystkie zadania podejmowane przez Zarząd Związku wyznaczał obowiązujący Statut Stowarzyszenia oraz przyjęte regulaminy: Obrad Walnego Zebrania Członków, Pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Walne Zebrania Członków Związku odbyły się: 19 marca 2020 r. oraz 12 stycznia 2021 - online. Każdorazowo wsparcia organizacyjnego i informatycznego udzielił Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Nakle n/Not., którego Dyrektorem jest Emilia Cybulska.

W sprawozdawanym okresie, Zarząd Związku został zwołany przez Prezesa Zarządu: 24.02.2020 r.- Stare Kurowo, 16.06.2020 r.- Krzyż Wielkopolski, 28.08.2020 r. - Czarnków oraz w dniu 01.12.2020 r. - online.

Komisja Rewizyjna dwukrotnie w tym czasie dokonała kontroli działalności  Stowarzyszenia, także sprawdziła prowadzenie księgowości i Biura Związku ( posiedzenia Komisji miały miejsce 24.02.2020 r. w Starym Kurowie i 05.03.2021 r. w Wieleniu). Nieprawidłowości nie stwierdzono. Składki członkowskie wszyscy członkowie uregulowali.

 Na rok 2020 ustalono składkę członkowską w wysokości 0,35 zł/1 mieszkańca rocznie dla miast i gmin wchodzących w skład stowarzyszenia, płatną do końca pierwszego kwartału. 

 

Udział w spotkaniach branżowych - Członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na bieżąco informowani byli przez Biuro Związku mail/tel. na temat odwołanych z powodu pandemii lub przełożonych na przyszły rok, najważniejszych zebrań, spotkań, wydarzeń, konferencji branżowych, lub możliwości udziału w trybie online.

Zrezygnowano z realizacji w minionym roku z większości wydarzeń wpisanych do wspólnego kalendarza wydawanego pod hasłem: "Dzieje się w Dolinie Noteci" i organizację "Święta Noteci 2020" przeniesiono na rok 2021 (data rezerwowana w Porozumieniu zawartym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Czarnkowie, Dyrektorem Krzysztofem Cimoszko, to: 27.07.2021 r., miejsce: "Marina Czarnków").

Odnosząc się do realizacji planu działania i przyjętych do realizacji przez Zarząd Związku i wszystkich członków założeń budżetowych, należy zaznaczyć, że nie ograniczając się wyłącznie do Noteci, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich stara się być organizacją, która szeroko postrzega problem rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych w Polsce, stąd angażowanie się Delegatów w różnorodne działania o zasięgu ponadlokalnym. Dlatego do planu przyjęto m.in. nasze skromne uczestnictwo w działaniach prowadzonych przez władze województw na rzecz wdrażania „Memorandum współpracy dla rozwoju MDW E70 na obszarze Polski" ( kontynuacja w latach 2020- 2022 ). Liderem zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód- wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany jest Województwo Pomorskie. Związek pozytywnie odnosi się do prowadzonych działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E70. Podczas dotychczasowych obrad WZC Związku do dyskusji zapraszani byli Pełnomocnicy Marszałków Województw ds. MDW E70 oraz przedstawiciele Zarządcy Dróg Wodnych ( PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy).   

                                                                                 

            W minionym roku odbyły się spotkania, konsultacje społeczne, inne wydarzenia online  z udziałem przedstawicieli Związku:  

-   Jubileusz stulecia Zaślubin Polski z Morzem w Pucku, 10.02.2020 r. Spot z Zaślubin został opublikowany na www.rzekanotec.pl .

- Badanie ankietowe MGMiŻŚ, realizowane przez PGW Wody Polskie, 04.03.2020r. - Projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej ( w podziale na obszary dorzeczy) - NGO (prowadzący badanie: Firma CDM Smith Sp. z o.o. )

-  Targi "Wiatr i Woda" w Warszawie, 12-15 marca 2020r. (Gala ogólnopolskiej Nagrody Przyjaznego Brzegu, Panel dyskusyjny Laureatów, 14 marca 2020 r.)- odwołane. Ostatecznie wręczenie nagród odbyło się w Płocku w plenerze (05 września 2020 r.)- Laureatem nagrody indywidualnej został Starosta Powiatu Nakielskiego Tadeusz Sobol, z rekomendacji Zarządu Związku.

- Powstanie Zespołu ds. Promowania Turystyki Wodnej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie ( Zarządzenie nr 33 z dnia 25.05.2020 r. Prezesa PGW WP)- online (wytypowanie do prac w Zespole kpt. ż. śr. Grzegorza Nadolnego oraz  Dyrektor Biura Związku Hanny Forbrich)- spotkania zespołów online raz na kwartał.

- Powstanie Zespołu ds. Żeglugi Śródlądowej i Turystyki Wodnej w PGW Wody Polskie, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (Polecenie służbowe Dyrektora RZGW w Bydgoszczy nr 16/2020 z dnia 24 września 2020 r.) - wytypowanie do prac w Zespole Prezesa Zarządu Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Sławomira Napierała (przedstawiciel Związku Miast i Gmin Nadnoteckich) oraz członka Zarządu Związku Bartosza Niezborała (przedstawiciel ZMiGN oraz Przystani Wodnej Yndzel w Drawsku).

Ponadto do ww. zespołu w RZGW w Bydgoszczy jako przedstawiciele podmiotów zainteresowanych sektorem żeglugi śródlądowej (współpracujących ze Związkiem) powołani zostali: Kapitan ż. ś. Grzegorz Nadolny (przedstawiciel ZSŻŚ w Nakle n. Not.), Tomasz Miłowski (Wicestarosta Powiatu Nakielskiego, przedstawiciel Przystani Powiat Nakielski), Dawid Konwiński (przedstawiciel Przystani Powiat Nakielski), Krzysztof Cimoszko (Dyrektor OSIR w Czarnkowie, przedstawiciel Przystani Wodnej w Czarnkowie), Dawid Szatten (koordynator Naukowy Centrum Informacji i Promocji Śródlądowych Dróg Wodnych UKW w Bydgoszczy).  

- 30 lat Samorządu Terytorialnego, 27.05.2020r. (zaakcentowano życzeniami na www.rzekanotec.pl).

- "Przegląd istotnych problemów gospodarki wodnej na obszarach dorzeczy" Konsultacje społeczne dokumentu ogłoszone przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, przy współpracy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie  (webinar, 10.06.2020 r.- udział online przedstawicieli Związku, Gmina Wieleń, Gmina Zwierzyn, Biuro Związku).

- Zawarcie Porozumienia w dniu 16.06.2020 r. na organizację "Święta Noteci", nastąpiło odroczenie o rok zadania powierzonego do realizacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czarnkowie ( Gmina Miasto Czarnków).

- V Spławikowe, Drużynowe Zawody Wędkarskie o Puchar Noteci w Starym Kurowie, 18.10.2020 r. w Łęgowie.

- Powiatowy konkurs fotograficzny „Między Drawą, a Notecią” im. Mariana Bakinowskiego w Krzyżu Wlkp. ( listopad 2020 r., wystawa pokonkursowa ).

 

Noteć jako szlak głównie turystyczny-  ale też komunikacyjny, lobbujemy w tym zakresie. Sukcesywnie staramy się budować przychylny klimat dla realizowanych przez Związek działań, wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców nadnoteckich miast i gmin oraz turystów.

Rozwijane produkty turystyczne mają być w powiązaniu drogi wodnej z atrakcjami lokalnymi.  Doskonale ten temat wpisuje się w działania samorządów, którym zależy na silnej promocji i rozwoju turystyki aktywnej. Realizacja ambitnych wielomilionowych zadań przez gminy członkowskie Związku nie byłaby możliwa bez udziału środków zewnętrznych, a w szczególności funduszy Unii Europejskiej w poprzednim rozdaniu, ale także z obecnie dostępnych funduszy. Cieszy trud podejmowany przez gminy członkowskie, które podejmują się realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem nabrzeży szlaku wodnego.

 

Przykładem kontynuacji wzmacniania infrastruktury technicznej szlaku wodnego jest inwestycja zrealizowana w Gminie Santok (woj. lubuskie). Wybudowano tu basen portowy do cumowanie jednostek pływających. Miejsce wyposażono w pełne węzły sanitarne, domki oferujące szesnaście miejsc noclegowych. Istnieje tu także możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego. Oficjalne oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 19 września 2020r. Zadanie Gmina Santok zrealizowała przy w ramach Programu INTERREG VA Brandenburgia- Polska 2014-2020 we współpracy z Gminą Rüdersdorf z Niemiec. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich podczas- inauguracji reprezentowany był przez Wiceprezesa Zarządu- Burmistrza Czarnkowa Andrzeja Tadla.

Środki zewnętrzne m.in. na realizację kolejnego zadania związanego z zagospodarowaniem nabrzeży Noteci pozyskała Gmina Wieleń. Tu do połowy roku 2022 powstaną bulwary, w obrębie których zlokalizowane zostaną dwa nabrzeża cumownicze dla jednostek pływających, punkty do czerpania wody, możliwość ładowania akumulatorów, czy też zrzutu ścieków z jednostek. Wzdłuż nabrzeża wybudowana zostanie ścieżka pieszo- rowerowa, powstaną ścieżki edukacyjne, park ornitologiczny, plac zabaw. Bulwary połączone zostaną z funkcjonującą już obecnie przestrzenią nazwaną Nowe Miasto NA NOWO stanowiącą również moduł projektu rewitalizacyjnego realizowanego w Wieleniu przy dofinansowaniu ze środków WRPO 2014- 2020.  Zadanie związane z wieleńskimi bulwarami realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy współpracy w zakresie niezbędnych uzgodnień projektowych z PGW Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy.

   

Delegaci widzą także potrzebę promocji oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią, a także oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku „Rewitalizacja dróg wodnych.” Zaznaczyć należy, że Szkoła w Nakle nad Notecią w minionym roku obchodziła 75- lecie istnienia i kształcenia kadry, jubileusz również został odłożony na czas po ustąpieniu pandemii.

Przystąpiono także do opracowania nowej Strategii Rozwoju Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Zadanie, które obecnie jest na początkowym etapie, realizowane jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Delta Partner oraz przy zaangażowaniu wszystkich członków Związku. Zakończenie prac związanych z opracowaniem planowane jest na rok 2021.

Sprawozdanie finansowe stanowi integralną część niniejszego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” za rok 2020.

Protokoły z posiedzeń władz Stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej www.rzekanotec.pl oraz pozostają do wglądu w Biurze Związku, prowadzonym w Wieleniu.

 

    Prezes Zarządu

/-/ Sławomir Napierała