Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Rejsy, wydarzenia Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Strona główna Związek Miast i Gmin Nadnoteckich Aktualności Drogi wodne Informator Szlakiem Noteci Galeria Kontakt
Gmina BARCIN Gmina BIAŁE BŁOTA Gmina BIAŁOŚLIWIE Gmina CZARNKÓW Miasto CZARNKÓW Gmina DRAWSKO Miasto i Gmina DREZDENKO Miasto i Gmina KRZYŻ WLKP. Miasto i Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ Gmina NOWA WIEŚ WIELKA Miasto i Gmina PAKOŚĆ Gmina SANTOK Gmina Sicienko Gmina STARE KUROWO Miasto i Gmina UJŚCIE Miasto i Gmina WIELEŃ Gmina ZWIERZYN Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Stowarzyszenie Partnerstwo dla Krajny i Pałuk Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im.kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią Powiat Nakielski POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI Powiat gorzowski

Termin zgłaszania uwag w konsultacjach społecznych projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej

wróc do Kalendarium

 Wody Polskie pracują nad drugą aktualizacją planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Dobry stan środowiska wodnego można osiągnąć, jeśli właściwie rozpozna się przyczyny jego degradacji. Taką szansę stwarzają konsultacje społeczne projektu przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przygotowało projekt przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który następnie Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej kieruje do konsultacji społecznych zgodnie z art. 319 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
 
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną konieczne jest zapewnienie udziału społeczeństwa na etapie tworzenia dokumentów planistycznych. To daje szansę każdemu z nas na włączenie się w podejmowanie decyzji o wodzie. Warto to zrobić. 
 
Terminu „istotne problemy gospodarki wodnej” (w skrócie: IP) używamy na określenie najważniejszych problemów, będących skutkami działania człowieka w przyrodzie, które to problemy utrudniają osiągnięcie „dobrego stanu wód”, czyli stanu możliwie jak najbardziej zbliżonego do naturalnego. Przegląd IP ma na celu zidentyfikowanie i sklasyfikowanie zarówno najważniejszych problemów gospodarki wodnej utrudniających utrzymanie lub osiągnięcie celów środowiskowych, jak również czynników powodujących ich występowanie. 
 
Zidentyfikowanie istotnych problemów ma na celu określenie dziedzin, w których w pierwszej kolejności powinny zostać wdrożone działania naprawcze. W załączonym poniżej opracowaniu przedstawiono wykaz IP wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, dlaczego dany problem jest ważny w danym obszarze dorzecza i dlaczego ma negatywny wpływ na osiągnięcie lub utrzymanie zakładanych celów środowiskowych.

Celem konsultacji społecznych jest wskazanie najważniejszych problemów, które uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód. Trafna identyfikacja tych problemów pozwoli na zastosowanie odpowiednich programów działań naprawczych. Również od nas zależy, czy uda się je podjąć. Osiągnięcie dobrego stanu środowiska wodnego może wiązać się z pewnymi ograniczeniami w korzystaniu z wód oraz kosztami, które będą odczuwane przez wszystkich użytkowników. Dobrze być tego świadomym, włączyć się w proces i zabrać głos. Konsultacje społeczne będą trwały do 18 czerwca 2020 r.

Wszystkie zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi zostaną szczegółowo przeanalizowane. 

Uwagi do dokumentu można również zgłaszać:
- drogą pocztową, na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, z dopiskiem „konsultacje społeczne DGWiŻŚ",
- osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia programu tj. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Źródło: www.wody.gov.pl