Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Komisja rewizyjna

Komisja Rewizyjna Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w kadencji 2024 - 2029: 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ - Magdalena Szydełko ( GMINA STARE KUROWO )

e-mail: wojt@starekurowo.pl  
 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI - Elżbieta Rybarczyk ( MIASTO I GMINA WIELEŃ )
 
SEKRETARZ KOMISJI – Patryk Dziabas ( MIASTO CZARNKÓW )

 

Kontakt: Biuro Związku Miast i Gmin Nadnoteckich 

e- mail: biurozmign@onet.pl  

www.rzekanotec.pl 

 

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA "ZWIĄZEK MIAST I GMIN NADNOTECKICH"


 
§ 1
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o statut Stowarzyszenia oraz uchwalony przez Walne Zebranie Członków regulamin i uchwały Walnego Zebrania Członków.
 
§ 2
Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym na okres określony w § 8 pkt. 3 i 4 statutu Stowarzyszenia i składa się z najmniej trzech i nie więcej jak pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona: przewodniczącego zastępcę oraz sekretarza.
Członek Komisji nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
§ 3
Praca członków Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub inny upoważniony członek może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 
§ 4
Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 
§ 5
Komisja Rewizyjna działa w oparciu o stałą siedzibę stowarzyszenia, a jej obsługę w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów – zapewnia Biuro Zarządu.
Zebrania Komisji Rewizyjna organizowane mogą być w różnych miejscach w zależności od potrzeb.
 
§ 6
Działalność Komisji Rewizyjnej kończy się z chwilą wyboru nowej Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 7
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia z uwzględnieniem celowości, rzetelności, prawidłowości oraz zgodności z przepisami statutu i uchwał władz.
Kontrolowanie przestrzegania zasad prawidłowego gospodarowania funduszami i majątkiem Stowarzyszenia.
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków i zgłaszanie wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
Przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki.
 
§ 8
Zebrania Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący bądź osoba przez niego upoważniona.
Zebrania odbywają się w miarę potrzeby jednakże nie rzadziej niż dwa razy do roku.
W zebraniach mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 
§ 9
Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje zwrot kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych – nakreślonych zadań.
 
§ 10
Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swoich kontrolnych funkcji, w przypadku wyjątkowo skomplikowanej kwestii może skorzystać z usług specjalisty z danej dziedziny wiedzy, również spoza Stowarzyszenia.
 
§ 11
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej dwóch członków.
W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
W uzasadnionych nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może się odbyć w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego. Ustalenie telefoniczne wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie. 
 
§ 12
Z zebrań Komisji Rewizyjnej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.
Komisja Rewizyjna prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.
Za prawidłowość dokumentacji odpowiada sekretarz.
 
§ 13
Regulamin Komisji Rewizyjnej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.

 

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.