Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zarząd Związku

Zarząd Związku Miast i Gmin Nadnoteckich:

PREZES - Sławomir Napierała (MIASTO I GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ) 

e-mail: burmistrz@umig.naklo.pl ; sekretariat@naklo.com.pl 

V-CE PREZES - Andrzej Tadla (MIASTO CZARNKÓW) 

e-mail: burmistrz@czarnkow.pl ; sekretariat@czarnkow.pl

SEKRETARZ - Wojciech Oskwarek (GMINA NOWA WIEŚ WIELKA) 

e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl

SKARBNIK - Rafał Sroka (MIASTO I GMINA KRZYŻ WIELKOPOLSKI)  

e-mail: um@krzyz.pl  

CZŁONEK - Michał Pęziak (GMINA BARCIN) 

e-mail: sekretariat@barcin.pl

CZŁONEK - Bartosz Niezborała (GMINA DRAWSKO) 

e-mail: pctdrawsko@poczta.onet.pl 

CZŁONEK - Andrzej Wiśniewski (GMINA ZWIERZYN) 

e-mail: sekretarz@zwierzyn.pl

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA

ZWIĄZEK MIAST I GMIN NADNOTECKICH

( Tekst ujednolicony po zmianach )Stan na dn. 11.12.2009 r.

§ 1
1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo- zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest miasto NAKŁO NAD NOTECIĄ.

3. Zebrania Zarządu organizowane mogą być w różnych miejscowościach na terenie kraju, w zależności od potrzeb. Odbywają się one nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 2
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków.

 

§ 3
1. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i członkowie.

2. Prezesa oraz od 4 do 6 członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków.

3. Kadencja Zarządu kończy się z chwilą wyboru nowego Zarządu przez Walne Zebranie Członków zgodnie z § 8 pkt. 3 i pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Zarządu poniżej czterech osób, gdy do końca jego kadencji, pozostało więcej niż sześć miesięcy, przeprowadza się uzupełnienie składu Zarządu.

5. Praca Zarządu opiera się na pracy społecznej członków.

§ 4
Do składania oświadczeń woli oraz ważności innych pism i dokumentów, stosuje się § 12 ust. 3 i § 13. ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia.

§ 5
1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi.

§ 6
Do zadań Zarządu należy:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, 

2. występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,

3. opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

4. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia w zakresie zwykłego Zarządu, 

5. realizacja programu i celów Stowarzyszenia,

6. określenie szczegółowych kierunków działania,

7. opracowanie projektu budżetu,

8. zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami,

9. powoływanie na okres swojej kadencji specjalistów z danej dziedziny, zespołów problemowych oraz określanie ich zadań,

10. zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym- finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i regulaminów,

11. wykonywanie zaleceń pokontrolnych- organów przeprowadzających kontrolę,

12. udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

13. sporządzanie- opracowywanie pisemnych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków do rozpatrzenia i zatwierdzenia planu finansowo- ekonomicznego- zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną.

§  7
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. W sprawach członkowskich:

    1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w Statucie,

    2. przyjmowanie członków wspierających Stowarzyszenia na wniosek ubiegającej się o to osoby fizycznej lub prawnej na zasadach określonych w Statucie,

    3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia, 

   4. składanie informacji Walnemu Zebraniu Członków o wykreśleniu członków ze Stowarzyszenia, 

   5. skreślanie z listy członków zwyczajnych Stowarzyszenia zalegających ze składkami, po uprzednim pisemnym upomnieniu członka, 

   6. wykluczanie członków ze Stowarzyszenia następuje na skutek naruszenia § 5 ust. 11. Statutu Stowarzyszenia, 

   7. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

2. W sprawach Walnego Zebrania Członków:

    1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. 

    2. przygotowanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,

   3. przygotowanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach zmian w Statucie Stowarzyszenia,

   4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania i prowadzonej działalności.

3. W sprawach majątkowych:

    1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia.

§ 8
1. Zebrania Zarządu zwołuje Prezes bądź osoba przez niego upoważniona, zawiadamiając wszystkich członków Zarządu.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez Prezesa Stowarzyszenia.

§ 9
Członkom Zarządu przysługuje prawo zwrotu kosztów przejazdu, a także wydatków poniesionych w związku z realizacją wyznaczonych zadań. Koszty te winny być rozliczone według obowiązujących w tym względzie przepisów prawa.

§ 10
1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół. Protokoły powinny zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisuje Prezes lub V-ce Prezes oraz  protokolant.

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11
1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej trzech członków.

2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego lub za pomocą telefaksu, bądź ustalenia korespondencyjnego.

§ 12
1. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2. Sekretarz organizuje pracę Zarządu i kieruje realizacją przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.

3. Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.

4. Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez Prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze Statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i regulaminów.

§ 13
1. W razie sprzeczności interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole.

2. W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest zobowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

3. Sprawy konfliktowe winno rozpatrzyć Walne Zebranie Członków.

§ 14
1. Zarząd do prowadzenia swoich spraw może powołać Biuro.

2. Zarząd nadaje kierunek pracy Biura Stowarzyszenia, sprawuje nad nim kontrolę i zatrudnia jego Dyrektora.

3. Biurem kieruje Dyrektor, który wykonuje czynności z zakresu stosunku pracy wobec pracowników.

4. Zarząd udziela pełnomocnictwa ogólnego Dyrektorowi Biura do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.

5. Zarząd zobowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.

§ 15
Zarząd może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań w granicach swego umocowania statutowego.§ 16
Zarząd otwiera konto bankowe i za pośrednictwem tego banku przeprowadzane są różne przepisane prawem- operacje finansowe.

§ 17
W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd kierując się postanowieniami Statutu bądź innymi przepisami prawa, w ostateczności powszechnie obowiązującymi normami zwyczajowymi.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.