Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Statut

Statut Stowarzyszenia „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich”
( Tekst ujednolicony po zmianach )Stan na dn. 17.03.2008 r.
 
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne.


§ 1.
 1. Związek Miast i Gmin Nadnoteckich, jest dobrowolnym stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
2.  Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 
§ 2.
 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska. 
2.  Siedzibą stowarzyszenia jest Nakło nad Notecią.
3. Stowarzyszenie wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
 
Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji.


§ 3.
 Związek Miast i Gmin Nadnoteckich ma na celu w szczególności:
1) wspieranie idei samorządu terytorialnego,
2) integrację wspólnot lokalnych,
3) dążenie do gospodarczego, kulturowego i turystycznego rozwoju Miast i Gmin
Nadnoteckich,
4) inicjowanie i wspieranie działań, zmierzających do przywrócenia jakości wód Noteci, jej żeglowności, infrastruktury komunikacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej i sportowej,
5) utrzymania walorów przyrodniczych i krajobrazowych Noteci.
 
§ 4.
 Stowarzyszenie może realizować swoje cele w szczególności poprzez:
1) propagowanie znaczenia wód Noteci dla gospodarki kraju, w szczególności dla wszystkich gmin i powiatów, położonych wzdłuż rzeki z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i krajobrazowych,
2) reprezentowanie interesów członków Związku na forum krajowym i międzynarodowym,
3) prowadzenie wspólnej polityki na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz przywracania i rozwoju walorów turystyczno - wypoczynkowych Doliny Noteci,
4) rozwijanie kontaktów i współdziałanie z innymi organizacjami o podobnych celach,
5) inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinie nauki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
6) inicjowanie, wspieranie i realizowanie przedsięwzięć w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na terenie zrzeszonych Gmin,
7) wspieranie środowisk zainteresowanych wykorzystaniem wód Noteci dla celów gospodarczych, rekreacji i turystyki,
8) pozyskiwanie informacji, ekspertyz, wyników badań dotyczących jakości wód Noteci, jej żeglowności oraz informacji o działaniach dotyczących środowiska naturalnego rzeki, zwłaszcza o zagrożeniach i sposobach zapobiegania im, 
9) konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych związanych z realizacją celów Związku, w szczególności inicjowanie i wspieranie projektów związanych z przygotowaniem  Noteci i jej otoczenie jako „Drogi Wodnej Wisła - Odra”,
10)  przygotowanie systemu przystani wodnych, portów, nabrzeży na Noteci, 
11) gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących gospodarczych i turystycznych zasobów członków związku,
12) wspieranie prac badawczych i publikacji wydawnictw poświęconych Noteci,
13) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia w zakresie realizowanych celów.
 
Rozdział III
Członkostwo w Stowarzyszeniu.


§ 5.
 1. Członków Stowarzyszenia dzieli się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być gmina leżąca nad Notecią i w jej dorzeczu.
3. Członkami założycielami Stowarzyszenia są Miasta i Gminy leżące nad Notecią, których organy stanowiące podjęły uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia i przyjęciu Statutu, których upoważnieni przedstawiciele uczestniczyli w założycielskim Zgromadzeniu Przedstawicieli.
4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być każda Gmina położona nad Notecią i w jej dorzeczu, Powiat, Sejmik Samorządowy, osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, która po złożeniu pisemnego oświadczenia zostanie przyjęta do Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.
5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania czy siedzibę, w kraju lub za granicą, której godność tę nada Walne Zebranie Członków.
6. Członkowie wspierający i członkowie honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków lub na posiedzeniu Zarządu, jeśli zostali na nie zaproszeni.
7. Przedstawiciele członków wspierających i członków honorowych mają prawo używać odznaki Stowarzyszenia, jeśli występują w związku z działalnością Stowarzyszenia.
8. Uchwałę o przyjęciu lub odmowie przyjęcia Miasta lub Gminy do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
9. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w wyniku:
9.1 rezygnacji z członkostwa,
9.2 wykluczenia
10. Uchwałę o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
11. W przypadku niepłacenia składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 1 rok Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka ze Stowarzyszenia.
 
Rozdział IV
Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia.


§ 6.
 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia w sposób przewidziany w Statucie,
2. Przedstawiania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
3. Uzyskiwania od władz Stowarzyszenia informacji o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
4. Uczestniczenia z głosem stanowiącym w obradach Stowarzyszenia,
5. Wybierania i bycia wybieranym do organów Stowarzyszenia.
 
§ 7.
 Do obowiązków członka zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
1. Przestrzeganie niniejszego Statutu i stosowania się do uchwał Stowarzyszenia,
2. Terminowe płacenie składek członkowskich w ustalonej wysokości,
3. Delegowanie swoich upoważnionych przedstawicieli do pracy w organach statutowych Stowarzyszenia w przypadku wyboru do tych organów.
 
Rozdział V
Władze Stowarzyszenia.


§ 8.
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
1.1. Walne Zebranie Członków
1.2. Zarząd
1.3. Komisja Rewizyjna
2. W Stowarzyszeniu mogą działać komisje stałe i doraźne, powoływane przez Walne Zebranie odrębną uchwałą wraz z określeniem ich przedmiotu działania.
3. Kadencja Władz Stowarzyszenia pokrywa się z kadencją Rad Miast i Gmin. Wyboru władz Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
4. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów Stowarzyszenia powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy.
5. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
a) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b) pisemnej rezygnacji,
c) odwołania przez Walne Zebranie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
6. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 
§ 9.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Każdy z członków zwyczajnych posiada jeden mandat (głos).
3. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków nalezą następujące sprawy:
3.1. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
3.2. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
3.3. upoważnienie Zarządu do dokonywania zmian w planie wydatków i dochodów w toku wykonywania budżetu,
3.4. określanie wysokości składki członkowskiej i terminów jej spłacania,
3.5. zatwierdzanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu,
3.6. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Prezesa,
3.7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3.8. powoływanie komisji stałych i doraźnych
3.9. uchwalanie Statutu i regulaminu obrad,
3.10. decydowanie o znakach i pieczęci Stowarzyszenia,
3.11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz powołaniu bądź odwołaniu członków komisji likwidacyjnej,
3.12. nadawanie honorowego członkostwa Stowarzyszenia.
 
§ 10.
 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku najpóźniej do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego. Posiedzenie otwiera Prezes Zarządu. O terminie, miejscu i porządku obrad zawiadamia się członka z 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zwołuje w terminie jednego miesiąca, licząc od daty otrzymania pisemnego wniosku:
2.1. Komisji Rewizyjnej, z podaniem celu jego zwołania
2.2. Co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków określa proponowany porządek tego Zebrania. Obowiązuje termin zawiadamiania i warunki prawomocnych uchwał jak w § 10 ust.1.
4. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby gmin członkowskich. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zebrania
5. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności połowy ich składu. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
 
§ 11.
 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
2.1. kontrolowanie działalności Statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
2.2. przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków i składanie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,
2.3. przedstawianie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli członków Związku. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. Walne Zebranie Członków może odwołać członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji.
5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w półroczu.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej Przewodniczący lub w jego zastępstwie Zastępca Przewodniczącego.
7. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
8. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 12.
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Związku w okresie między obradami Walnego Zebrania Członków.
2. W skład Zarządu wchodzi 4-7 osób, wybranych spośród członków Stowarzyszenia. Prezesa wybiera Walne Zebranie w odrębnym głosowaniu. Pozostały skład Zarządu po wyborze przez Walne Zebranie konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu wybierając spośród swego składu vice prezesa, sekretarza i skarbnika
3. Zarząd reprezentuje Związek na zewnątrz. Prezes kieruje pracą Zarządu. W sprawach niemajątkowych Prezes może samodzielnie składać oświadczenia woli w imieniu Związku. Zasady składania oświadczeń woli, w imieniu Związku, w sprawach majątkowych zostały uregulowane w § 13 ust. 2 i 3. 
4. Do zadań i kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:
4.1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
4.2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
4.3. zatrudnianie Dyrektora Biura i ustalanie zasad wynagradzania pracowników Biura,
4.4. zarządzanie majątkiem i finansami Stowarzyszenia w granicach upoważnień Walnego Zebrania Członków.
4.5. podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania nowych członków i ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
5. Obsługę administracyjną i finansową prowadzi Biuro utrzymywane ze środków Stowarzyszenia. Biurem kieruje Dyrektor, który jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy.
6. Zarząd może udzielić dyrektorowi biura upoważnienia do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem Związku.
Do spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem związku należy w szczególności:
1) obsługa administracyjna biura,
2) sprawy związane z organizacją, obsługą i udziałem Związku w różnorodnych zgromadzeniach, konferencjach.
 
Zarząd może upoważnić dyrektora Biura do dysponowania funduszami Związku do określonej wysokości.
 
Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 13.
 1. Majątek i fundusze stowarzyszenia powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, subwencji,
3) środków otrzymanych od sponsorów,
4) darowizn, spadków, zapisów,
5) pożyczek, obligacji.
2. Prezes samodzielnie składa oświadczenia woli oraz podpisuje wszelkie dokumenty, na mocy których Związek zaciąga zobowiązania majątkowe wobec osób trzecich.
Oświadczenia woli dotyczące zobowiązań majątkowych mogą być składane również przez co najmniej  dwóch członków Zarządu. 
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązania pieniężnego, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata głównego księgowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 
§ 14.
 W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia majątek Stowarzyszenia będzie przekazany członkom w częściach ułamkowych, które określi Walne Zebranie Członków.
 
Rozdział VII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia.


§ 15.
 Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 
Rozdział VIII
Przepisy końcowe.

§ 16.
 Z chwilą zarejestrowania Stowarzyszenia wszyscy członkowie stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.