Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Walne zebranie

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZWIĄZEK MIAST I GMIN NADNOTECKICH


 
 Przepisy Ogólne
 
§ 1.
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia i zawiadamia członków o terminie, miejscu i projekcie porządku obrad nie później niż na 14 dni przed jego odbyciem.
 
§ 2.
 1. Walne Zebranie otwiera Prezes Zarządu, a następnie dokonuje się wyboru prezydium w składzie: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza zebrania z pośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym.
2. Wybrany przewodniczący zebrania zarządza w razie konieczności przeprowadzenie wyboru:
1) komisji mandatowo – skrutacyjnej w składzie do trzech osób spośród nie ograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu jawnym,
2) komisji uchwał i wniosków, według. zasad określonych w pkt.1.
3. W skład komisji mandatowo - skrutacyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.
 
§ 3.
 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu. 
2. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje prezydium.
 
§ 4.
 1. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają prawo brać udział w Walnym Zebraniu Członków, każdy z członków posiada prawo do jednego głosu.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni 
2) z głosem doradczym – członkowie honorowi i wspierający oraz osoby zaproszone.
3. Członek stowarzyszenia potwierdza swoją obecność na Walnym Zebraniu Członków, podpisem na liście obecności.
4. Członkowie, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji, zgłaszają się kolejno do głosu u przewodniczącego. Przewodniczący udziela głosu wg zgłoszonej kolejności.
 
§ 5.
 Z obrad Walnego Zebrania Członków sekretarz sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania. Protokół stanowi jedynie urzędowe potwierdzenie przebiegu zebrania i powinien zawierać datę, porządek obrad, skład prezydium i komisji, krótki przebieg dyskusji, wyniki głosowań, nr i treść podjętych uchwał, dane liczbowe podjętych sprawozdań finansowych, zatwierdzonych planów i załączoną listę obecności członków stowarzyszenia, a także materiały z prac komisji mandatowo- skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków.
 
Wybory Władz Stowarzyszenia
 
§ 6.
 Wybory władz są tajne, bezpośrednie i następują spośród nieograniczonej liczby kandydatów bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 
§ 7.
 1. Kandydatów do władz stowarzyszenia mają prawo zgłaszać wszyscy członkowie zwyczajni, po uprzednim uzyskaniu zgody danego kandydata.
2. Zgłoszenie kandydata następuje bezpośrednio na Walnym Zebraniu Członków. Osoba zgłaszająca poszczególnego kandydata zobowiązana jest do złożenia stosownej rekomendacji.
 
§ 8.
 1. Walne Zebranie Członków na wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia może odwołać prezesa lub poszczególnych członków władz stowarzyszenia. Do odwołania członków władz stosuje się odpowiednio § 8 Statutu.
2. W razie zwolnienia poszczególnych funkcji władz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru uzupełniającego 
3. Ustala się następujący sposób głosowania przy wyborze:
1) Prezesa – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone jedno imię i nazwisko popieranego kandydata,
2) Członków Zarządu – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone od 4 do 7 imion i nazwisk popieranych kandydatów,
3) Członków Komisji Rewizyjnej – na karcie wyborczej pozostawia się nieskreślone od 3 do 5 imion i nazwisk popieranych kandydatów,.
4. Za nieważny uznaje się głos oddany na karcie do głosowania innej niż ustalona, a także na karcie posiadającej więcej nazwisk, niż określono to w ust.3 pkt1-3. 
5. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał zwykłej większości głosów, to zarządza się ponowne. W ponownym głosowaniu mogą brać udział również dotychczasowi kandydaci.
6. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje nadzwyczajne do zbadania lub prowadzenia określonej sprawy, określając cel, zasady i tryb ich działania.
7. W głosowaniu mogą brać udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 
Podejmowanie uchwał
 
§ 9.
 1. Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom w terminie i sposób określony w statucie. Zasada ta nie dotyczy uchwał o odwołaniu członka zarządu w związku z nie udzieleniem mu absolutorium.
2. W przypadku równej ilości głosów, podczas podejmowania uchwały, decydujący jest głos przewodniczącego.
3. Na żądanie ¼ liczby członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zebraniu Członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 
Plan pracy, budżet i udzielenie absolutorium
 
§ 10.
 1. Zarząd ze swojej działalność składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków.
2. Komisja Rewizyjna po szczegółowym sprawdzeniu wykonania budżetu i uchwał Walnego Zebrania Członków wydaje opinię- w przypadku pozytywnego wyniku – przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium władzom Stowarzyszenia.
3. Głosowanie w sprawie absolutorium może odbywać się oddzielnie w stosunku do każdego członka zarządu.
 
Wnioski formalne
 
§ 11.
 1. Przewodniczący zebrania udziela głosu poza kolejnością jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania błędnie zrozumiałego lub nieprecyzyjnie przytoczonego stwierdzenia mówcy.
2. Wnioski formalne mogą dotyczyć jedynie spraw będących przedmiotem porządku obrad i jego przebiegu.
3. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
1) odroczenie Walnego Zebrania Członków na inny termin,
2) zamknięcie listy mówców,
3) przerwanie Walnego Zebrania Członków
4) przejście do porządku dziennego,
5) głosowanie bez dyskusji,
6) zmiana porządku obrad,
7) zmianę w sposobie prowadzenia dyskusji,
8) zmianę w sposobie przeprowadzania głosowania,
9) ograniczenie czasu wystąpień mówców, 
10) stwierdzenie kworum,
11) przeliczenie głosów,
12) przekazanie sprawy odpowiedniej komisji lub zespołowi,
13) zarządzenie przerwy w obradach,
14) kolejność i sposób uchwalania wniosków,
15) uchylenie zarządzenia przewodniczącego.
4. Walne Zebranie Członków rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu  wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnego wniosku.
5. Wnioski formalne, Walne Zebranie Członków przyjmuje zwykłą większością głosów obecnych członków.
 
Podejmowanie apeli i oświadczeń
 
§ 12.
 W trybie przewidzianym dla uchwał Walnego Zebrania Członków można podejmować:
1) apele – zawierające prawnie nie wiążące wezwania podmiotu władzy państwowej lub samorządowej do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania,
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie.
 
Zakres zadań organów Walnego Zebrania Członków
 
§ 13.
 Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należą sprawy wymienione w statucie dotyczące jego kompetencji oraz sprawy w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia.
 
§ 14.
 Przewodniczący zebrania prowadzi zebranie zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze statutem oraz niniejszym regulaminem, a w szczególności:
1) przedstawia zebranym do zatwierdzenia ustalony porządek obrad oraz zgłoszone wnioski w sprawie zmiany porządku obrad lub odroczenia ich rozpatrzenia do następnego Walnego Zebrania Członków oraz zmian w kolejności poszczególnych punktów obrad,
2) zarządza wybory prezydium zebrania i komisji określonych w §2 ust.2 oraz władz Stowarzyszenia,
3) sprawdza listę obecności i stwierdza na jej podstawie prawomocność zebrania,
4) udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zebrania Członków,
5) udziela głosu członkom według kolejności zgłoszeń,
6) decyduje o przedłużeniu czasu wystąpienia lub udzieleniu członkowi głosu dodatkowego, a także o odebraniu prawa głosu mówcy,
7) sprawuję pieczę nad spokojem i porządkiem obrad oraz wydaje stosowne zarządzenia porządkowe,
8) wyjaśnia sposób głosowania, podaje do wiadomości jakie wnioski wpłynęły i ustala ich kolejność głosowania,
9) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu,
10) po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad ogłasza zamkniecie Walnego Zebrania Członków,
11) sprawdza i podpisuje protokół Walnego Zebrania Członków oraz podjęte uchwały.
 
§ 15.
 1. Do obowiązków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej należy:
1) wybór przewodniczącego komisji
2) sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawomocności wyboru władz, na wniosek przewodniczącego zebrania,
3) sprawdzenie urny wyborczej,
4) zebranie głosów do urny zgodnie z listą obecności oraz obliczenie z uwzględnieniem ważności oddanych głosów,
5) sporządzenie protokołu z wyboru i ogłoszenie wyników,
6) protokół z czynności komisji powinien zawierać:
- liczbę członków obecnych na zebraniu
- liczbę osób biorących udział w głosowaniu,
- liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów,
- liczbę głosów oddanych za kandydatem lub wnioskiem.
2. W przypadku nie powołania Komisji jej obowiązki przejmuje Przewodniczący Zebrania.
 
§ 16.
 1. Do obowiązków Komisji Uchwał i Wniosków należy:
1) wybór przewodniczącego Komisji,
2) opracowanie uchwał zgodnie ze stanowiskiem Walnego Zebrania Członków,
3) rejestrowanie treści składanych wniosków i przekazywania ich przewodniczącemu zebrania celem ostatecznego rozstrzygnięcia o celowości przyjęcia tych wniosków,
4) przedstawić Walnemu Zebraniu Członków (przewodniczący komisji lub sekretarz) sprawozdania z czynności komisji i przedstawia projekty uchwał i wnioski. 
2. W przypadku nie powołania Komisji jej obowiązki przejmuje Sekretarz Zebrania.
 
Przepisy Końcowe
 
§ 17.
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania Członków zgodnie z postanowieniami statutu i przyjętymi powszechnie zasadami obradowania.
2. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić na wniosek Zarządu lub grupy ¼ liczby członków Stowarzyszenia.
3. Przyjęcie zmian postanowień regulaminu następuje w formie uchwały.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.