Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008

STOWARZYSZENIE „ZWIĄZEK MIAST I GMIN NADNOTECKICH” W NAKLE NAD NOTECIĄ

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO- FINANSOWE  za 2008 rok


 
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich realizuje zadania w oparciu o Statut Stowarzyszenia i Regulaminy: Obrad Walnego Zebrania, Pracy Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Działalność w roku sprawozdawczym wyznaczał plan działania oraz budżet na rok 2008, uchwalone podczas XIV Walnego Zebrania w Pakości.
W roku 2008 odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Związku (XV Walne Zebranie- 17.03.2008 r. w Krzyżu Wlkp.; XVI Walne Zebranie- 5.12.2008 r. w Drezdenku). Pięciokrotnie obradował Zarząd Związku. Ponadto Komisja Rewizyjna dokonała kontroli działalności Zarządu i Biura Związku. Wszystkie protokoły z odbytych posiedzeń są do wglądu w Biurze Związku, ponadto informacje z zebrań zostały opublikowane na stronie internetowej Związku.
W omawianym okresie pierwsze posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 14 lutego 2008 r. w Wieleniu. Przedstawiono rozliczenie projektu- „Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego- InWater,” który był wdrażany w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B dla Regionu Morza Bałtyckiego. Następnie  omówiono sprawy XV Walnego Zebrania, w tym: sprawy organizacyjne, projekty uchwał, szczegółowy plan pracy i kierunki działania na rok 2008. Członkom Zarządu przedstawiono symulację kosztów tłumaczenia poszczególnych modułów strony internetowej www.rzekanotec.pl oraz metody tłumaczenia strony. Podczas obrad wystąpili z ofertą współpracy członkowie Stowarzyszenia Wspierania Opieki i Rozwoju Społecznego POMOST w Szczecinie. 
Drugie posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 17 marca 2008 r. w Krzyżu Wlkp. Głównym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” w poczet członków wspierających. Stosowna uchwała została podjęta. 
W tym samym dniu odbyło się pierwsze w roku sprawozdawczym posiedzenie Walnego Zebrania Członków Związku. Prezes Związku przedstawił sprawozdanie merytoryczno- finansowe za rok 2007. Następnie, Delegaci w Związku głosowali za udzieleniem absolutorium Zarządowi Związku. W dalszej części obrad Walnego Zebrania debatowano nad wprowadzeniem zmian do Statutu Związku (treść zmian proponowanych w Statucie wynikała z przesłanego na adres Związku- Zarządzenia Sądu, w którym wyszczególnione zostały konieczne do wprowadzenia zmiany w Statucie), takowych dokonano zgodnie z obowiązującym prawem.
Kolejnym punktem obrad była merytoryczna dyskusja nad planowanym rozszerzeniem Strategii- „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla Gmin Nadnoteckich” o opracowanie dla nowych członków Związku. 
Delegatów oraz zaproszonych gości poinformowano o zdobytej „Nagrodzie Przyjaznego Brzegu,” którą uhonorowano Związek podczas XX Targów Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie. Związek otrzymał Nagrodę za działalność w roku 2007.
W Walnym Zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Opieki i Rozwoju Społecznego POMOST ze Szczecina, którzy dokonali prezentacji działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na drogach wodnych w województwie zachodniopomorskim. Pani Ludgarda Iłowska- Smetana, reprezentująca na spotkaniu Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy przedstawiła prezentację parametrów technicznych szlaku oraz niezbędne do poniesienia nakłady finansowe związane z jego utrzymaniem i modernizacją.
Głównym punktem posiedzenia Zarządu, który odbył się 18 czerwca 2008 r. w Czarnkowie było przedstawienie rozliczenia finansowego projektu „InWater” oraz omówienie spraw związanych z realizacją budżetu Związku. Podczas posiedzenia dokonano wyboru wykonawcy tłumaczenia treści strony internetowej www.rzekanotec.pl oraz firmy, zajmującej się rozbudową portalu internetowego o moduły językowe: angielski, niemiecki, rosyjski. Wykonawcą tłumaczenia strony internetowej została wybrana firma Proanglo.com „Progress” z Płocka, która zaoferowała wykonanie tłumaczeń za najniższą cenę- wyboru dokonano spośród trzech ofert cenowych od firm, do których przesłano zapytania ofertowe. Ponadto zwrócono się do administratora strony internetowej www.rzekanotec.pl o dokonanie wyceny rozbudowy portalu o moduły językowe: angielski, niemiecki i rosyjski. Przedstawiona przez administratora strony oferta cenowa została zaakceptowana przez Członków Zarządu. 
Następnie Zarząd podjął decyzję o organizacji przez Związek rejsu promocyjnego po Noteci. Współautorem tej inicjatywy był Senator Piotr Głowski- Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Na posiedzeniu omówiono założenia dotyczące wydania broszury promocyjnej Związku. Przedstawiona została oferta firmy wydawniczej. Zdecydowano, że łączny nakład folderu promocyjnego będzie wynosił 6.200 egz., z czego gminy członkowskie otrzymają po 200 egz., pozostały nakład pozostanie do dyspozycji Biura Związku. Członków Zarządu zapoznano z harmonogramem planowanych na miesiąc lipiec i sierpień rejsów po Noteci. 
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbyło się 17 października 2008 r. w Ujściu. Podczas obrad zostało przedstawione końcowe rozliczenie finansowe projektu „InWater.” Wyjaśnione zostały powody przesunięć w rozliczeniu. 
Zadania w projekcie realizowane były w oparciu o prefinansowanie- Gminy wpłacały kwotę w wys.17.778 zł.- średni zwrot wyniósł 11.390,48zł. / gminę (środki UE oraz z dotacji celowej), oraz dodatkowo: 3.205,78 zł. / gminę (kwota nadpłacona przez gminy wynikająca z oszczędności uzyskanych przy przetargu na opracowanie „ekspertyz zewnętrznych”). Koszty koordynacji projektu wyniosły: 32.892,53 zł., z czego koszt własny jaki poniósł Związek wyniósł: 5.426,91 zł. Koszt własny Związku poniesiony na promocję i delegacje to: 1.981,62 zł. Rozliczenia końcowego dokonano we wrześniu 2008 r., po wpłynięciu środków zwrotu z UE oraz dotacji celowej na konto Związku. 
Ponadto uruchomiony został rozbudowany portal internetowy www.rzekanotec.pl
Omówiono sprawy organizacyjne XVI Walnego Zebrania Członków Związku, proponując, by obrady Walnego Zebrania były połączone z poszerzonym posiedzeniem Zarządu. Podczas obrad zaproponowano aby gminy członkowskie Związku wykonały na swoim terenie „małe inwestycje”. To jedna z propozycji aktywizacji ruchu turystycznego. „Małe inwestycje” miałyby polegać na wykonaniu przez gminy członkowskie, na terenie gminy- małej przystani kajakowej na Noteci- miejsca do cumowania z pomostem (nie wymaga to dużych nakładów finansowych, a może przyczynić się do znacznego ożywienia ruchu turystycznego na rzece). 
Następnie kpt. „Wł. Łokietka” Grzegorz Nadolny rozszerzył informację dotyczącą letnich rejsów po Noteci. Po raz pierwszy na tak szeroką skalę Związek zorganizował letnie rejsy po Noteci. Statek szkolny „Wł. Łokietek”, przez okres miesiąca cumował kolejno w okolicach Szamocina i Miasteczka Krajeńskiego, Ujścia, Czarnkowa i Roska. Łącznie z oferty wypoczynku podczas rejsów skorzystało około 2.000 osób. Planuje się kontynuowanie rejsów.
Przed XVI Walnym Zebraniem Członków Związku odbyły się obrady Zarządu w Drezdenku (04.12.2008 r.). Ponownie przedstawiono ostateczne rozliczenie finansowe Projektu „InWater.” Koszt całkowity udziału w projekcie wyniósł 201.239 zł., z czego koszt własny poniesiony przez Związek i gminy członkowskie, bezpośrednio biorące w nim udział (na mocy zawartych porozumień) wyniósł 42.159 zł. 
Kolejną sprawą, omawianą podczas obrad było rozszerzenie opracowania Strategii „Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla Gmin Nadnoteckich.” Założono, że będzie to jedno z głównych zadań,  które zostanie wprowadzone do planu działania Związku na rok 2009. Przedstawiono dokument obowiązujący z roku 2002, w którym są ujęte działania i wytyczne do realizacji przez poszczególne gminy nadnoteckie oraz wyznaczone wspólne trendy w turystyce. Podczas dyskusji zasygnalizowane zostały zmiany jakie nastąpiły od 2002 roku w kwestii aplikowania o środki zewnętrzne na wsparcie działań, zmierzających do rozwoju turystyki. Podkreślono, że „Strategia” stanowić powinna aktualny dokument z uwzględnieniem stosownego rozszerzenia o nowych Członków Związku. 
Z analizy fin. wynika, że szacunkowe koszty aktualizacji przerastają możliwości finansowe Związku. Delegaci zauważyli, że bez uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych Związek nie będzie mógł z budżetu sfinansować tego zadania w ramach posiadanych środków własnych. Zaproponowano, żeby rozpatrzyć możliwość dokonania rozbudowy Strategii przy współpracy z Uczelniami, współpracującymi ze Związkiem. 
Ponownie zaproponowano samorządom nadnoteckim realizację na swoim terenie „małych inwestycji”- niewielkich przystani kajakowych, uporządkowania fragmentu nabrzeża i umożliwienia bezpiecznego zejścia do wody. 
Ostatni sezon turystyczny pokazał, że istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na turystykę wodną, przede wszystkim kajakową, z której korzystają głównie grupy zorganizowane. Jest to pewna propozycja w kierunku „ożywienia rzeki.”
Kolejną sprawą, którą poruszono podczas obrad było omówienie projektów uchwał i uszczegółowienie planu pracy na rok 2009. 
Przedstawiono założenia organizowania w roku 2009 Flisu Noteckiego, który miałby powrócić do swojej starej formuły- z przystankami w poszczególnych miejscowościach nad Notecią oraz zorganizowaniem Święta Noteci. 
Ponadto, poddano analizie projekty uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej i budżetu Związku na rok 2009. Zarząd przychylił się do rekomendowania pod obrady Walnego Zebrania składki członkowskiej w wysokości 0,20 zł./ mieszkańca.
XVI Walne Zebranie Członków odbyło się 5 grudnia 2008 r. w Drezdenku. 
Obrady rozpoczęły się przedstawieniem sprawozdania z pracy w okresie sprawozdawczym. Dyrektor Biura Związku złożyła stosowną informację wraz z omówieniem sieciowego projektu budowy przystani i stanic. Po prezentacji, jako tematyczne uzupełnienie powyższego, zebrani obejrzeli 30.min. film „Dolina Noteci,” zrealizowany przez TV Astra Studio w Poznaniu. 
Podczas obrad ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2009 na poziomie 0,20zł./ mieszkańca oraz podjęto uchwałę budżetową. 
Przyjęto również plan działania Związku na rok 2009, do którego weszły następujące zadania:
- propagowanie działań Związku w celu podnoszenia znaczenia dla rozwoju regionów śródlądowych szlaków wodnych:  MDW E - 70, „WPW”,
- rozbudowanie strategii rozwoju turystycznego dla gmin nadnoteckich o opracowanie dla członków nowo przyjętych do Stowarzyszenia, 
- budowanie pozytywnych relacji i współpracy z instytucjami, organizacjami, partnerami, mogącymi wspierać statutowe działania Związku,
- kontynuowanie działań zainicjowanych na szlaku noteckim, w ramach nowych programów unijnych przy zachowaniu współpracy z dotychczasowymi partnerami, pozyskanymi w programie bałtyckim,
- zorganizowanie Rejsu promującego sieciowy projekt budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią oraz walory przyrodniczo- krajobrazowe Doliny Noteci („study- tour”),
- udział w organizacji Flisu Noteckiego, 
- udział w Targach „Wiatr i Woda”,
- wydanie publikacji reklamowo- promocyjnej w wersji obcojęzycznej o działalności Związku,
- realizacja założeń budżetowych.
Podczas obrad przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich omówili możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na cele związane z rozwojem turystyki w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw. Głos zabrał również Starosta Strzelecko- Drezdenecki- Edward Tyranowicz, który omówił, m.in.: sprawę przyjęcia przez Radę Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego uchwały, zakazującej korzystania z łodzi, skuterów, jachtów o napędzie spalinowym na jeziorach Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego. Przedstawiciel Żeglugi Bydgoskiej S.A. (czł. wspierający)- Edward Ossowski przedstawił działania, realizowane przez Żeglugę Bydgoską S.A. na terenie Polski. Pani Ludgarda Iłowska- Smetana, reprezentująca podczas spotkania Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Zarząd Zlewni Noteci w Bydgoszczy poinformowała zebranych o kosztach rewitalizacji drogi wodnej oraz możliwościach finansowania zadań inwestycyjnych przez RZGW. Zebrani wysłuchali relacji Prezesa Fundacji Kanał Bydgoski- Andrzeja Tomczyka, który w 2008 r. odbył rejs z Bydgoszczy do Berlina statkami napędzanymi w pełni energią słoneczną. Pani Wiesława Krupińska- przedstawicielka Akademii Rolniczej w Szczecinie zwróciła uwagę aby Związek starał się zintensyfikować współpracę pomiędzy różnymi Stowarzyszeniami, działającymi na terenie gmin członkowskich. Pan Sławomir Łaniecki- przedstawiciel Fundacji „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (czł. wspierający) omówił działania, realizowane przez Fundację w obrębie powiatu nakielskiego oraz zaproponował aby w większym stopniu do realizacji podejmowanych przez Związek działań włączyć Lokalne Grupy Działania. Głos zabrał również Pan Jan Kuchowicz- jeden z założycieli Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Nadnoteckich oraz swego czasu Prezes Związku, który wyraził zadowolenie, że działania Związku zmierzają w dobrym kierunku i przyczyniają się do rozwoju regionu Doliny Noteci.
Przedstawiciele Związku uczestniczyli z aktywnym „głosem w sprawie Noteci” w konferencjach i spotkaniach dotyczących rewitalizacji drogi wodnej:
- Rocznica zaślubin Polski z Morzem i jubileusz 90-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, Puck, 10 lutego 2008 r.,
- Konferencja „Łączy nas Noteć”, Nakło n. Notecią, 4 marca 2008 r.,
- Warsztaty „Rewitalizacja międzynarodowej drogi wodnej E-70 na obszarze Polski dla potrzeb rozwoju żeglugi”, Smolarnia k. Trzcianki, 25-26 marca 2008 r.,
- Konferencja na temat: „Stan obecny oraz perspektywy rozwoju polskiej żeglugi śródlądowej w aspekcie ruchu turystycznego”, Warszawa, Senat, 29 maja 2008 r.,
- VIII Młodzieżowy Sejmik Samorządowy Gimnazjalistów „Łączy nas Noteć”, Drawsko, 12 czerwca 2008 r.,
- I Konferencja inicjująca Działanie Forum Wodnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Toruń, 2 września 2008 r.,
- II Sympozjum Naukowo- Samorządowe Rewitalizacja Drogi Wodnej Wisła- Odra szansą dla gospodarki i regionu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 21 listopada 2008 r.,
- Konsultacje społeczne opracowywanej Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015).
Poinformowano uczestników Walnego Zebrania , że w dniu 26 lipca 2008 podpisany został przez Marszałków Województw - kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i warmińsko- mazurskiego List Intencyjny w sprawie wstępnego ustalenia zasad współpracy w zakresie opracowania projektu programu dostosowania polskiego odcinka MDW E 70 do parametrów II klasy technicznej oraz opracowania wstępnego studium wykonalności programu. 
W minionym okresie sprawozdawczym, pięć gmin członkowskich Związku (Stare Kurowo, Drawsko, Wieleń, Czarnków, Ujście) złożyło wspólny wniosek na budowę sieci przystani na Noteci (budowa pięciu przystani oraz jednego przystanku wodnego). Wniosek został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”).
Wykorzystano „ekspertyzy zewnętrzne” opracowane w ramach projektu „InWater.” Oprócz budowy przystani jako produktu sieciowego, we wniosku założono również ich wyposażenie w niezbędny sprzęt oraz zakup statku wycieczkowego. 
Złożony wniosek niestety nie znalazł się na liście projektów kluczowych. 
Związek był współorganizatorem rejsu po Noteci z udziałem parlamentarzystów, przedstawicieli  urzędów marszałkowskich i wojewódzkich oraz przedstawicieli nadnoteckich samorządów- zainteresowanych uczynieniem z rzeki „wizytówki regionu.” 
Rejs odbył się 27 lipca 2008 r. na trasie Ujście- Czarnków. Na pokładzie statku szkolnego „Wł. Łokietek” omawiane były potrzeby zagospodarowania nabrzeży w całym regionie nadnoteckim, obecnie znikomo zagospodarowanych lub wcale. Gościem honorowym rejsu była Pani Anna Wypych- Namiotko - Wiceminister Infrastruktury.
Stowarzyszenie przyczyniło się do powstania filmu „Dolina Noteci,” zrealizowanego przez Astra TV Studio w Poznaniu.
Rok 2008 to również obchody jubileuszu 10-lecia Wyższej Szkoły Środowiska w Bydgoszczy, która jest Członkiem Wspierającym. W obchodach 10-lecia uczestniczyła delegacja Związku. Program realizowany przez WSŚ w Bydgoszczy wspólnie ze Związkiem Miast i Gmin Nadnoteckich- „Teraz Noteć” był wymieniany podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego jako jeden z ważniejszych projektów naukowo-badawczych, prowadzonych przez Uczelnię. 
Związek był także reprezentowany na obchodach 10-lecia istnienia Związku Miast Nadwiślańskich, które odbyły się 30 czerwca 2008 r. w Toruniu.
Zacieśnianie szeroko zakrojonej współpracy, scalane przez Zarząd Związku i Biuro - wydaje się być dobrze obranym kierunkiem działalności Związku, w szczególności jeśli chodzi o Urzędy Marszałkowskie oraz decydentów w sprawie zarządzania zlewniowego. Jak nigdy przedtem, teraz potrzebne jest szukanie nowatorskich rozwiązań w celu realizacji przedsięwzięć na rzecz rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, w tym noteckiego szlaku wodnego. 
Sukcesywnie staramy się budować przychylny klimat dla realizowanych przez Związek działań, wsłuchując się w liczne oczekiwania mieszkańców nadnoteckich miast i gmin oraz turystów, którzy nas nie zawodzą- nawet w najcięższych czasach powszechnego kryzysu gospodarczego ! 
 
Prezes Związku
/-/ Franciszek Strugała
 
Sprawozdanie finansowe jako zał. stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2008
Format: pdf, 93.69 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.