Logo Związku Miast i Gmin Nadnoteckich
Powróć do: Prace Związku

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNO – FINANSOWE ZWIĄZKU MIAST I GMIN NADNOTECKICH za 2007 rok


 
Związek Miast i Gmin Nadnoteckich realizuje swoje zadania w oparciu o Statut Stowarzyszenia i regulaminy - obrad Walnego Zebrania, pracy Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej. Działalność w 2007 roku wyznaczał plan działania oraz budżet na rok 2007 uchwalony podczas XIII Walnego Zebrania. 
W roku 2007 zorganizowano dwa Walne Zebranie (XIII Walne Zebranie – 09.02.2007 r. w Minikowie k. Nakła n. Notecią; XIV Walne Zebranie – 22.11.2007 r. w Pakości) oraz cztery spotkania Zarządu Związku. Komisja Rewizyjna obradowała jeden raz, kontrolując działalność Zarządu Związku i Biura. Protokoły z odbytych posiedzeń są do wglądu w Biurze Związku.
8 lutego 2007 roku w Minikowie k. Nakła n. Not. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Związku w roku sprawozdawczym. Było to poszerzone posiedzenie Zarządu Związku z udziałem wszystkich Członków. Głównym tematem tego posiedzenia była sprawa przyjęcia w poczet Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. oraz Miasta i Gminy Ujście. Ponadto omówiono sprawy XIII Walnego Zebrania Związku, w tym sprawy organizacyjne, projekty uchwał, uszczegółowiono plany pracy i kierunki działania na rok 2007 oraz planowane do wprowadzenia zmiany w Statucie Stowarzyszenia. 
Podczas XIII Walnego Zebrania w Minikowie k. Nakła n. Notecią (09.02.2007 r.) podjęto uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego Zespołowi Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Od momentu powstania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w 2000 r., Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią konsekwentnie wspiera działalność statutową nakielskiego stowarzyszenia. Cele Szkoły są tożsame z celami Związku, a efekty działań widoczne na wielu płaszczyznach. Wieloletnią współpracę sformalizowano, przede wszystkim aby kontynuować szerokie działania we współpracy w wykorzystaniu śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego. Prezes Związku przedstawił sprawozdanie merytoryczno – finansowe z prac Związku w latach 2002 - 2006. Pan Julian Ziemkowski Z-ca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego w Bydgoszczy przestawił zaawansowanie prac nad opracowaniem „Koncepcji ekonomicznego rozwoju obszaru Doliny Noteci w granicach województwa kujawsko-pomorskiego.” Pan Stanisław Wroński- kierownik Zespołu Studialnego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy przedstawił na forum opracowany przez Pracownię „Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego,” uchwalony przez Radę Miasta. Pani dyrektor Elżbieta Latocha- Gątarek z Politechniki Gdańskiej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, jako jeden z trzech koordynatorów projektu, przedstawiła dotychczasowe osiągnięcia we wdrażaniu projektu- Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - „InWater” oraz harmonogram działań na rok 2007, który został przyjęty jako zał. do uchwały XIII Walnego Zebrania w sprawie planu działania Stowarzyszenia na rok 2007. Przedstawiono stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz udzielono absolutorium Zarządowi Związku. 
Podczas obrad Walnego Zebrania dokonano wyboru nowych właz Związku. Członkami Zarządu Związku zostali wybrani delegaci: Burmistrz Czarnkowa – Franciszek Strugała (Prezes), Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - Zenon Grzegorek (V-ce Prezes), Wójt Gminy Santok– Stanisław Chudzik (Sekretarz), Wójt Gminy Drawsko - Marek Tchórzka (Skarbnik), Burmistrz Barcina – Michał Pęziak (członek Zarządu), Z-ca Wójta Gminy Zwierzyn - Andrzej Wiśniewski (członek Zarządu).
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Burmistrz Wielenia - Zbigniew Stochaj (Przewodniczący Komisji), Burmistrz Krzyża Wlkp.- Jolanta Korbik (V-ce Przewodnicząca Komisji), Wójt Starego Kurowa- Wiesław Własak (członek), Burmistrz Pakości- Wiesław Kończal (członek).
Ustalono wysokość składki członkowskiej na rok 2007 na poziomie 0,18 zł. / mieszkańca oraz podjęto uchwałę budżetową. Podjęto również uchwałę w sprawie przeniesienia nadwyżki kosztów nad przychodami za rok 2006. 
Przyjęto również plan działania Związku na rok 2007, do którego weszły następujące zadania: 
- partnerstwo w projekcie „InWater”, którego Partnerem wiodącym jest Politechnika Gdańska (Program Interreg III B BSR), w tym: wykonanie „ekspertyz zewnętrznych” (opracowanie studium wykonalności budowy przystani i  stanic na Noteci wraz z koncepcją projektową) w gminach, które podjęły stosowne uchwały Rady; oznakowanie atrakcji turystycznych noteckiego szlaku wodnego, wykonanie „małych inwestycji”; promocja na forum międzynarodowym (udział w drugiej edycji rejsu na trasie Bydgoszcz - Berlin - Kaliningrad),
- udział w konferencjach, warsztatach, spotkaniach organizowanych dla partnerów w projekcie „InWater”,
- partnerstwo w Programie „Teraz Noteć”, którego koordynatorem jest Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy,
- współdziałanie z instytucjami wspierającymi i honorowymi Związku,
- budowanie pozytywnych kontaktów z instytucjami, organizacjami i partnerami, mogącymi wspierać statutowe działania Związku,
- opracowanie programu wydarzeń specjalnych,
- prowadzenie działań promocyjnych na rzecz szlaków wodnych – „Wielka Pętla Wielkopolski”, E- 70,
- udział w Targach „Wiatr i Woda,”,
- rozbudowa portalu internetowego www.rzekanotec.pl  (tłumaczenie),
- wydanie publikacji reklamowo - promocyjnej o działalności Związku, 
- realizacja założeń budżetowych.
  Delegaci i zaproszeni goście otrzymali oprócz materiałów promocyjnych o realizowanych projektach, najnowsze na rynku wydawnictwo- Przewodnik nie tylko dla wodniaków, pt. ”Wielka Pętla Wielkopolski”, autorstwa Mirosława Słowińskiego i Grzegorza Nadolnego wraz z filmem dokumentalnym na DVD – „Wielka Pętla Wielkopolski” jako insert do przewodnika.
 Głównym punktem obrad Zarządu Związku, który odbył się 17.03.2007 r. w Czarnkowie była sprawa przygotowania dokumentacji przetargowej dot. opracowanie studium wykonalności budowy przystani i stanic na Noteci wraz z koncepcją projektową. Omówiona została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, projekt ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz projekt porozumienia pomiędzy Związkiem, a Gminami, które podjęły stosowne uchwały na wykonanie „ekspertyz zewnętrznych” w ramach projektu „InWater” (Barcin, Czarnków, Drawsko, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Pakość, Stare Kurowo, Ujście, Wieleń). Podjęto uchwałę o przyjęciu Miasta i Gminy Szamocin w poczet członków zwyczajnych Związku Miast i Gmin Nadnoteckich. Omówiono plan działań do realizacji w roku 2007 w ramach projektu InWater - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego (Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego), w tym udział w konferencjach i warsztatach organizowanych dla partnerów projektu.  
Kolejne posiedzenie Zarządu Związku odbyło się w Wieleniu 30.05.2007 r. Było to posiedzenie Zarządu poszerzone o przedstawicieli dziewięciu gmin bezpośrednio zaangażowanych w realizację „ekspertyz zewnętrznych - opracowania: „Analizy możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic.” Dokonano podpisania umowy z Wykonawcą ww opracowania, którym zostało Biuro Projektowe „OSA” s. c. z siedzibą w Poznaniu.  Wykonawcę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego. Podczas obrad dokonano wyboru delegata Związku do Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Warty na okres 2007 – 2011, którym został Pan Franciszek Strugała. Członkom Zarządu przedstawiono stan zaawansowania prac w „Projekcie Oznakowania” - Oznakowanie atrakcji i miejsc turystycznych wzdłuż drogi wodnej E-70 (na obszarze polskim) – wykonanie tablic informacyjnych wg jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej w ramach projektu „InWater” a także złożono informację z udziału przedstawicieli Związku w warsztatach organizowanych dla partnerów projektu „InWater” 
Podczas kolejnego posiedzenia Zarządu Związku (21.09.2007 r. w Nakle n. Notecią) w formie prezentacji multimedialnej przedstawione zostało opracowanie studialne „Analiza możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic”, w której omówione zostały poszczególne lokalizacje przystani i stanic, przyjęte do realizacji prac studialnych założenia, zastosowane rozwiązania funkcjonalne oraz zaproponowane rozwiązania techniczne. Członkom Związku bezpośrednio uczestniczącym w „ekspertyzach zewnętrznych” przekazano zrealizowane na zlecenie Związku opracowanie. Uczestnikom zebrania przedstawiono rozliczenie finansowe z działalności Związku oraz poinformowano o kosztach wykonania ekspertyz, które wyniosły 131.150 zł. Omówiono sprawy dotyczące zrealizowanego zadania dot. wykonania tablic informacyjnych w „Projekcie Oznakowania”. W ramach zadania wykonano 10 tablic (2 z planami miast oraz drogą wodną E-70, oraz 8 tablic z piktogramami). Zadanie zostało rozliczone w I półroczu 2007. Poinformowano również zebranych, że Związek otrzymał certyfikat od Władzy Wdrażającej dotyczący realizowanych w ramach projektu „InWater” działań w pierwszym półroczu 2007 r. Omówiono również sprawy proponowanych do wprowadzenia zmian Statutu Związku oraz organizacji XIV Walnego Zebrania Członków. Przedstawiono plany dotyczące udziału przedstawicieli Związku w konferencji finałowej w ramach projektu „InWater” oraz sprawy organizacyjne dotyczące pełnienia zastępstwa za Dyrektora Biura Związku. 
Drugie z odbytych w roku 2007 Walnych Zebrań Członków zorganizowane zostało w Pakości 22.11.2007 r. Podczas obrad podjęto uchwały o zmianie Statutu Związku, uchwalono budżet Związku zachowując dotychczasową wysokość składki członkowskiej na poziomie 0,18 zł. mieszkańca oraz przyjęto plan działania Związku na rok 2008, w którym ujęto następujące działania: 
- propagowanie działań Związku w celu podnoszenia znaczenia dla rozwoju regionów śródlądowych szlaków wodnych:  MDW E - 70, „WPW”,
- rozbudowanie strategii rozwoju turystycznego dla gmin nadnoteckich o opracowanie dla członków nowo przyjętych do Stowarzyszenia,
- budowanie pozytywnych relacji i współpracy z instytucjami, organizacjami, partnerami, mogącymi wspierać statutowe działania Związku,
- kontynuowanie działań zainicjowanych na szlaku noteckim, w ramach nowych programów unijnych przy zachowaniu współpracy z dotychczasowymi partnerami, pozyskanymi w programie bałtyckim,
- zorganizowanie konferencji nt. ”Znaczenie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego”,
- zorganizowanie rejsu „Łokietkiem,” promującego sieciowy projekt budowy przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią oraz walory przyrodniczo- krajobrazowe Doliny Noteci („study – tour”),
- udział w Targach „Wiatr i Woda”,
- wydanie publikacji reklamowo - promocyjnej o działalności Związku,
- rozbudowa portalu internetowego www.rzekanotec.pl  (tłumaczenie),
- realizacja założeń budżetowych.
Podczas obrad Pan Andrzej Kinderman – Starosta Nakielski przedstawił założenia projektu budowy portu w Nakle nad Notecią, który znalazł się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego i będzie realizowany w latach 2009 - 2013. Ogólny koszt inwestycji wyniesie 2,25 mln EUR, z tego w ramach RPO zagwarantowano 1,35 mln EUR. 
Dyrektor Biura Związku – Pani Hanna Forbrich przedstawiła delegatom oraz zaproszonym gościom w formie prezentacji multimedialnej podsumowanie udziału Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w projekcie „InWater - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (BSR INTERREG III B). Tematycznym uzupełnieniem prezentacji była projekcja filmu, zrealizowanego przez TV Bydgoszcz, w ramach projektu „InWater” podczas rejsów promocyjnych: Bydgoszcz - Berlin (rejs odbył się w roku 2006) oraz Toruń - Krynica Morska (rejs odbył się w roku 2007). W obu częściach rejsu czynny udział wzięli członkowie Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, co zostało zarejestrowane. 
Pan Michał Oleksyn przedstawił zebranym prezentację dotyczącą zrealizowanego w roku 2007 opracowania studialnego dot. budowy sieci przystani i stanic.
Pani Ilona Dudek – przedstawiciel Departamentu Polityki Regionalnej Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowała możliwości wdrożenia projektu sieciowego związanego z budową przystani i stanic, co zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej. Pan Maciej Krużewski – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Omówił priorytety, z których możliwe będzie ewentualne sfinansowanie budowy przystani i stanic wodnych. Przedstawiono również prezentację multimedialną dotyczącą możliwości sfinansowania zadań związanych z budową przystani i stanic w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Głównym zadaniem zrealizowanym w roku 2007 był udział Związku w projekcie „InWater - Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego” (BSR INTERREG III B), w ramach którego opracowano „małe inwestycje” – na szlaku wodnym E 70 zamontowano 12 tablic w jednolitym systemie oznakowania, zawierających „podstawowe informacje dla podróżujących wodą” z możliwością aktualizowania danych przez  samorządy lokalne; zrealizowano opracowanie studialne- „Analiza możliwości lokalizacji sieci przystani i stanic żeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic”. Bezpośredni udział w tym zadaniu wzięło 9 gmin – ujęto w nim 10 lokalizacji przystani i stanic. Promowano działania Związku na forum krajowym i międzynarodowym. 
Przedstawiciele Związku brali udział w konferencjach organizowanych w ramach projektu „InWater”:
– 23.02.2007 r. – warsztaty w Gdańsku,
– 16-17.04.2007 r. – konferencja w Bydgoszczy gdzie przedstawiono prezentację multimedialną „Dotychczasowe działania w projekcie InWater”,
– 21.05.2007 r. – konferencja – warsztaty w Kłajpedzie,
– 28-30.06.2007 r. – udział w rejsie Toruń – Gdańsk – Krynica Morska udokumentowany filmem realizowanym przez TV Bydgoszcz podczas rejsu promocyjnego,
– 12-14.11.2007 r. -  konferencja finałowa projektu „InWater” w Kaliningradzie podczas, której dokonano prezentacji rezultatów osiągniętych w ramach realizacji projektu. Przedstawiono prezentację multimedialną: „Współpraca samorządów terytorialnych nad Notecią oraz innych partnerów w celu zagospodarowania turystycznego i gospodarczego regionu”. 
Czynny udział braliśmy również podczas odbywającego się w dniach 25.05-10.06.2007 r. Flisu Noteckiego. 18.04.2007 r. uczestniczyliśmy w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, podczas którego poruszane były tematy związane z sytuacją szkolnictwa kształcącego specjalistów w zakresie żeglugi śródlądowej, udział żeglugi śródlądowej w europejskich przewozach - stan obecny i plany rozwoju. Omówione zostały również szanse ratyfikowania przez Polskę Europejskiego Porozumienia na Temat Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (AGN). Podczas obrad przedstawiono europejski program "Wykorzystanie Śródlądowych Dróg Wodnych dla Rozwoju Regionalnego - InWater" (Interreg III B BSR) a także program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego. 
Podczas seminarium w Bydgoszczy -  „Wodne Szlaki Turystyczne” 09.06.2007 r. – przedstawiciele Związku przedstawili tematyczną prezentację multimedialną: „Współpraca nadnoteckich samorządów i partnerstwo w projektach dla zagospodarowania turystycznego Szlaku Noteci”.
16.06.2007 r. – Pani Hanna Forbrich – Dyrektor Biura przedstawiła prezentację multimedialną „Rozwój turystyki wodnej i rekreacji na rzece Noteć” podczas posiedzenia Komisji Rozwoju Wsi, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Rady Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego.
8-9.11.2007 r. - konferencja – warsztaty nt. „Zagospodarowanie Międzynarodowej Drogi Wodnej E–70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej” w Gniewie, gdzie Pan Stanisław Chudzik przedstawił tematyczną prezentację multimedialną dotyczącą działań podejmowanych przez Związek. 
„Rewitalizacja drogi wodnej Wisła- Odra szansą dla rozwoju gospodarki regionu" była tematem sympozjum naukowo - samorządowego, które zorganizowane zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Sympozjum odbyło się 4 grudnia 2007 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Stowarzyszenie „Związek Miast i Gmin Nadnoteckich” było reprezentowane przez Dyrektora Biura Związku -  Hannę Forbrich, która przedstawiła prezentację: „Działania Związku Miast i Gmin Nadnoteckich na rzecz rozwoju turystyki wodnej na rzece Noteć”. W poczet materiałów konferencyjnych złożony został również referat „Rozwój turystyki wodnej na rzece Noteć - doświadczenia ZMiGN” opracowany przez Prezesa Związku – Pana Franciszka Strugałę. Materiały pokonferencyjne zostaną wydane w formie publikacji książkowej.
Powodzeniem zakończyło się zrealizowanie multimedialnego przedsięwzięcia pt. „Wielka Pętla Wielkopolski,” które nagrodzone zostało podczas Targów TOUR-SALON w Poznaniu Nagrodą Główną na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Turystycznych Tour-Film w roku 2006 oraz Nagrodą Przyjaznego Brzegu, przyznaną autorom Filmu dokumentalnego i przewodnika nie tylko dla wodniaków, pt. „Wielka Pętla Wielkopolski” na XIX Targach Sportów Wodnych i Rekreacji WIATR i WODA w Warszawie, które odbyły się w dniach 15-18 lutego 2007 r. W Targach „WIATR i WODA” udział wzięli przedstawiciele Związku – a uhonorowana Nagrodą Przyjaznego Brzegu została Gmina Santok – Członek naszego Związku.
Ważnym sukcesem Związku jest zachęcenie do współpracy Sejmiku oraz Urzędów Marszałkowskich w celu realizacji i promowania przedsięwzięć o charakterze turystycznym. Przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich brali udział w organizowanych przez Związek spotkaniach. Pomaga to w lepszym zrozumieniu problematyki turystyki wodnej oraz budowaniu przychylnego klimatu do realizowanych przez Związek działań. 
Przedstawiciele Związku, uczestnicząc w wielu spotkaniach i konferencjach w roku 2007, poczynili kolejne kroki w celu realizacji głównych zadań wynikających ze statutu.

Prezes Związku
/-/ Franciszek Strugała
 
Sprawozdanie finansowe w załączeniu, które stanowi integralną część niniejszego sprawozdania.

Pliki do pobrania:

Sprawozdanie za rok 2007
Format: pdf, 97.12 kB